Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


fi:loggingtb

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
fi:loggingtb [2018/09/18 19:19]
vike91 [Tuetut matkaajatyypit]
fi:loggingtb [2021/08/30 23:31] (nykyinen)
murggel [Trackable handling] use svg
Rivi 1: Rivi 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//+
  
 ====== Matkaajien käsittely ====== ====== Matkaajien käsittely ======
Rivi 9: Rivi 9:
  
 ^ Kuvake ^ Tyyppi ^ Kuvaus ^ Toiminnot ^ ^ Kuvake ^ Tyyppi ^ Kuvaus ^ Toiminnot ^
-|{{ :trackable_travelbug.png?nolink&40 |}}|Travel Bug|Matkaajat sivustolla [[https://www.geocaching.com/track/|geocaching.com]]|Täysi tuki kaikille matkaajatoiminnoille| +|{{ :trackable_travelbug.png?nolink&40 |}}|Travel Bug|Sivuston [[https://www.geocaching.com/track/|geocaching.com]] matkaajat|Täysi tuki kaikille matkaajatoiminnoille| 
-|{{ :trackable_geokrety.png?nolink&40 |}}|GeoKrety|Matkaajat sivustolla [[https://www.geokrety.org|geokrety.org]]|Täysi tuki kaikille matkaajatoiminnoille| +|{{ :trackable_geokrety.png?nolink&40 |}}|GeoKrety|Sivuston [[https://www.geokrety.org|geokrety.org]] matkaajat|Täysi tuki kaikille matkaajatoiminnoille| 
-|{{ :trackable_geolutins.png?nolink&30 |}}|GeoLutin|Matkaajat sivustolla [[http://www.geolutins.com|geolutins.com]]|Vain matkaajan haku ja sen tietojen näyttö.|+|{{ :trackable_geolutins.png?nolink&30 |}}|GeoLutin|Sivuston [[http://www.geolutins.com|geolutins.com]] matkaajat|Vain matkaajan haku ja sen tietojen näyttö.|
  
-===== Searching for a trackable =====+===== Matkaajan etsiminen=====
 {{anchor:searching_for_a_trackable:}} {{anchor:searching_for_a_trackable:}}
  
-Most trackable items have two different lookup codeswhich can be used to identify and search for the trackable+Suurimmalla osalla matkaajilla on kaksi erilaista koodiajoilla voidaan tunnistaa ja hakea tietty matkaaja
-  * **Public trackable code:**\\ The non-secret trackable code (e.g. TBxxxx, GKxxxx, GLxxxx). This code can be used to search for the trackable and show its detailsbut cannot be used for logging the trackable.\\ \\ You can use the public tracking code to search for a trackable using either the [[.mainmenu:search|search function]] or the [[.mainmenu:quicksearch|quick search bar]].\\ \\ The search will show you the [[[[trackabledetails|trackable details]] of the trackablefrom where you can start logging the trackable (if you also know the secret tracking code of it).+  * **Julkinen seurantakoodi:**\\ Ei-salainen matkaajan koodi (esim. TBxxxx, GKxxxx, GLxxxx). Tätä koodia voidaan käyttää matkaajan hakemiseen ja sen tietojen näyttämiseenmutta sitä ei voida käyttää sen kirjaamiseen.\\ \\ Voit käyttää julkista seurantakoodia matkaajan hakemiseen joko käyttäen [[.mainmenu:search|hakutoimintoa]] tai [[.mainmenu:quicksearch|nopean haun palkkia]].\\ \\ Haku näyttää [[[[trackabledetails|matkaajan yksityiskohdat]], josta voit myös aloittaa matkaajan kirjaamisen (jos sinulla on myös tiedossa sen salainen koodi).
  
-  * **Secret tracking code:**\\ A non-public tracking code typically only printed on the trackable itemThis code is needed to post a log for a trackable itemto ensure that you have physically seen/moved this trackable.\\ \\ The secret tracking code will be required while composing your trackable logFor geocaching.com trackables you can also use the secret code in the [[.mainmenu:search|search function]]. This will not work for other trackable brands than Travel Bugs as c:geo can not distinguish the trackable brand by its secret code and therefore assumes geocaching.com as default.\\ \\ The [[.mainmenu:quicksearch|quick search bar]] can also be used to search a trackable by its secret code unless it coincidentally starts with an identifier reserved for geocaches (e.g. GCxxxx, OCxxxx, OUxxxx), in which case c:geo cannot distinguish if you search for a secret code of a trackable or a geocacheIn such cases you have to use the [[.mainmenu:search|search function]] instead. \\ \\ The search will show you the [[[[trackabledetails|trackable details]] of the trackablefrom where you can start logging the trackable.+  * **Salainen seurantakoodi:**\\ Ei-julkinen seurantakoodi, joka on tyypillisesti merkitty vain matkaajaanTätä koodia tarvitaan matkaajan kirjaamiseensen varmistukseksi että olet fyysisesti nähnyt/siirtänyt tämän matkaajan.\\ \\ Salainen koodi on pakollinen kirjoittaessasi lokia matkaajalle. geocaching.com-matkaajien kohdalla voit käyttää [[.mainmenu:search|hakutoiminnossa]] matkaajan hakemiseen myös salaista koodiaTämä ei toimi muihin matkaajatyyppeihin kuin Travel Bug, koska c:geo ei pysty tunnistamaan matkaajan tyyppiä salaisen koodin perusteella, joten c:geo käyttää geocaching.comia oletuksena.\\ \\ Myös [[.mainmenu:quicksearch|nopean haun palkkia]] voidaan käyttää matkaajan hakemiseen salaisella koodilla, lukuunottamatta koodit, jotka alkavat kätköille varatuilla tunnisteilla (esim. GCxxxx, OCxxxx, OUxxxx), jossa tapauksessa c:geo ei pysty erottamaan etsitkö salaisella koodilla matkaajaa vai geokätköäTässä tapauksessa sinun tulee käyttää [[.mainmenu:search|hakutoimintoa]]. \\ \\ Haku näyttää [[[[trackabledetails|matkaajan yksityiskohdat]], josta voit myös aloittaa matkaajan kirjaamisen.
  
-===== Logging a trackable =====+===== Matkaajan kirjaus =====
 {{anchor:logging_a_trackable:}} {{anchor:logging_a_trackable:}}
  
-From the trackable details view you can start logging the trackablewhich will open this logging screen:+Matkaajan tietosivulta voit aloittaa matkaajan kirjauksenjolloin avautuu seuraava kirjausnäyttö: 
  
 {{:en:loggingtb.png?direct&400 |}} {{:en:loggingtb.png?direct&400 |}}
-==== Top Bar Menu ====+==== Yläpalkin valikko ====
 {{anchor:top_bar_menu:}} {{anchor:top_bar_menu:}}
  
  
 <WRAP center round info 100%> <WRAP center round info 100%>
-The icons shown in the top bar and the contents behind the overflow menu button are distributed dynamically based on your device resolution and screen orientationThus it might be possible, that more or less items can be found behind the menu button or instead shown as icons in the top bar on your device.\\ +Kuvakkeet yläpalkissa ja sisältö kolmen pisteen menun takana jaetaan dynaamisesti laitteesi näytön resoluution ja näytön suunnan mukaisestiJoten on mahdollista, että näytettyjen kuvakkeiden sekä menun takaa löytyvien valintojen määrä vaihtelee.\\ 
-In case a menu entry is shown as an icon you can long press the icon to get a popup showing its function.+Kun valikon valinta on näytetty kuvakkeena, voit painaa sitä pitkään nähdäksesi sen toiminnon nimen.
 </WRAP> </WRAP>
  
-Icon Function Description +Kuvake Toiminto Selite 
-|{{ :ic_menu_send.png?nolink&40 |}}|Send log|Use this button to send your log online after you finished composing it.| +|{{ :ic_menu_send.svg?nolink&40 |}}|Lähetä loki|Käytä tätä nappia lähettääksesi lokin kirjattavaksi kun olet saanut sen valmiiksi.| 
-|{{ :ic_menu_add.png?nolink&40 |}}|Add a template|This allows you to either add a [[.mainmenu:settings#placeholder_templates|template]] or your signature to the log.| +|{{ :ic_menu_add.svg?nolink&40 |}}|Lisää malline|Voit tästä lisätä [[.mainmenu:settings#placeholder_templates|mallineen]] tai allekirjoituksesi kirjaukseen.| 
-|{{:abc_ic_menu_moreoverflow_normal_holo_light.png?nolink&40 |}}|Menu overflow button|Clicking here will open the menu of functions not fitting into the top bar on your devicethus being displayed as a list insteadThe function shown in this list are also described in this table.| +|{{ :three_dot_vertical.svg?nolink&40 |}}|Kolmen pisteen menu|Napauttamalla tästä esille tulee toimintomenujoka sisältää toiminnot, jotka eivät ole sopinut laitteesi yläpalkkiin, ja on siirretty tähän listaanKaikki toiminnot tässä menulistassa esitellään tässä taulukossa.| 
-| |Smilies|Opens a list of smiley tags you can insert into your log.| +| |Hymiöt|Avaa listan hymiöistä jotka voit lisätä kirjaukseesi.| 
-| |Repeat last log|This function will insert the log text of the last trackable you logged into the log text field.|+| |Toista edellinen loki|Lisää edelliseen matkaajaan kirjaamasi lokin tämän matkaajan lokin kirjaukseen.|
  
  
-==== Log type ====+==== Lokityyppi ====
 {{anchor:log_type:}} {{anchor:log_type:}}
  
 {{ :en:loggingtb_logtype.png?nolink&400 |}} {{ :en:loggingtb_logtype.png?nolink&400 |}}
  
-Depending on the trackable brandits current state and if you are owner of the trackabledifferent log types can be selected by clicking on this field:+Riippuen matkaajan merkistämatkaajan senhetkisestä tilasta ja oletko matkaajan omistajaerilaisia lokityyppejä voidaan valita napauttamalla tätä kenttää:
  
-^Log Type Description +^Lokityyppi Selite
-|Retrieved|You retrieved this trackable from the geocachewhere it is currently listed.| +|Otettu kätköstä|Otit tämän matkaajan kätköstäjohon se on nyt listattu.| 
-|Discovered|You only want to report, that you have seen this trackable but did not perform any other action with it.| +|Nähty|Haluat vain kirjata matkaajan nähdyksi mutta et halua tehdä sille muuta.| 
-|Dropped Off|You placed this trackable into a geocache.\\ \\ :!: This log type is only available for GeoKretyas geocaching.com dropped off logs are always combined with a cache log and therefore included on the [[logging#inventory|geocache logging page]].| +|Pudotettu|Pudotit matkaajan kätköön.\\ \\ :!: Tämä lokityyppi on saatavilla vai GeoKretyllesillä geocaching.com Pudotettu-lokit yhdistetään aina kätkön lokiin ja täten kirjataan [[logging#inventory|geokätkön kirjaussivulla]].| 
-|Visited|You want to let this trackable visit a geocache.\\ \\ :!: This log type is only available for GeoKretyas geocaching.com visited logs are always combined with a cache log and therefore included on the [[logging#inventory|geocache logging page]].| +|Vieraili|Haluat merkata matkaajan kätköllä vierailleeksi.\\ \\ :!:  Tämä lokityyppi on saatavilla vai GeoKretyllesillä geocaching.com Vieraili-lokit yhdistetään aina kätkön lokiin ja täten kirjataan [[logging#inventory|geokätkön kirjaussivulla]].| 
-|Grabbed somewhere|You want to transfer this trackable into your inventory but did not find it in a cache but grabbed it from another user or an unknown location.| +|Otettu muualta|Haluat siirtää tämän matkaajan tavaraluetteloosi. Et kuitenkaan napannut sitä kätköstä vaan toiselta käyttäjältä tai muusta tuntemattomasta sijainnista.| 
-|Note|You want to write a comment/note for this trackable.| +|Muistiinpano|Haluat kirjoittaa kommentin/muistiinpanon tälle matkaajalle.| 
-|Move to Collection|If a geocaching.com trackable is marked as collectibleyou can use this log type to move the trackable from your inventory to your personal trackable collection.| +|Siirrä kokoelmaan|Jos geocaching.com-matkaaja on merkitty keräiltäväksivoit käyttää tätä lokityyppiä siirtääksesi matkaajan omaan matkaajakokoelmaasi.| 
-|Move to Inventory|If a geocaching.com trackable is currently in your collectionyou can use this log type to move the trackable to your inventory.|+|Siirrä tavaraluetteloon|Jos geocaching.com-matkaaja on tällä hetkellä kokoelmassasivoit käyttää tätä lokityyppiä siirtääksesi matkaajan tavaraluetteloosi.|
  
  
-==== Log date/time ====+==== Lokikirjauksen päivämäärä/aika ====
 {{anchor:log_date_time:}} {{anchor:log_date_time:}}
  
 {{:en:loggingtb_datetime.png?nolink&400 |}} {{:en:loggingtb_datetime.png?nolink&400 |}}
  
-Select the date (and time only supported for GeoKrety) associated with your log. +Valitse päivämäärä (ja aika vain GeoKrety) lokikirjauksellesi
- +==== Seurantakoodi ====
-==== Tracking code ====+
 {{anchor:tracking_code:}} {{anchor:tracking_code:}}
  
 {{:en:loggingtb_trackingcode.png?nolink&400 |}} {{:en:loggingtb_trackingcode.png?nolink&400 |}}
  
-Enter the secret tracking code into this field before posting your logYou will need the secret code to post any log besides ''Note''. GeoKrety also requires the secret code to post a ''Note''+Aseta tähän salainen seurantakoodi ennen lokikirjauksen lähettämistäTarvitset salaisen seurantakoodin lähettääksesi minkä tahansa muun lokin kuin ''Muistiinpano''. GeoKrety vaatii koodin myös ''Muistiinpano''-kirjaukselle.
- +
-The secret code will be already shown in this field if you used it to search for this trackable or if this trackable is currently in your inventory.+
  
 +Salainen seurantakoodi näytetään tässä kentässä jos käytit sitä matkaajan etsimiseen, tai jos matkaaja on tällä hetkellä tavaraluettelossasi.
  
 ==== Log text ==== ==== Log text ====
Rivi 84: Rivi 83:
 {{:en:loggingtb_logtext.png?nolink&400 |}} {{:en:loggingtb_logtext.png?nolink&400 |}}
  
-Enter your individual log into this field.+Kirjaa lokikirjauksesi tähän kenttään.
  
-==== Social media ====+==== Sosiaalinen media ====
 {{anchor:social_media:}} {{anchor:social_media:}}
  
 {{:en:loggingtb_socialmedia.png?nolink&400 |}} {{:en:loggingtb_socialmedia.png?nolink&400 |}}
  
-If you connected c:geo with [[https://twitter.com|Twitter]] in the [[.mainmenu:settings#social_media|settings]] this field will be shownIf you enable the checkbox c:geo will post a tweet in parallel to sending this log.+Jos olet yhdistänyt c:geon [[https://twitter.com|Twitteriin]] [[.mainmenu:settings#social_media|asetuksissa]] niin tämä kenttä näytetäänJos valinta on päällä, c:geo tekee twiittauksen kirjauksen lähetyksen yhteydessä.
  
-==== Special fields ====+==== Erikoiskentät ====
 {{anchor:special_fields:}} {{anchor:special_fields:}}
  
 {{:en:loggingtb_dropoff_gk.png?nolink&300 |}} {{:en:loggingtb_dropoff_gk.png?nolink&300 |}}
  
-In case you compose a ''Dropped Off'' log for a GeoKrety trackableyou will need to define the geo code and/or the coordinates of the cache, where you dropped this trackable.+Kun luot ''Pudotettu''-kirjauksen GeoKrety-matkaajallesinun tulee määrittää kätkön geokoodi ja/tai koordinaatit johon tiputit tämän matkaajan.
  
-Use the field ''Geo code'' to enter the geo code of the cache where your dropped the trackable or click on ''Coordinates'' to open the [[coordinatedialog|coordinate input dialog]] and enter the coordinates, where you dropped off the trackable.+Käytä ''Geokoodi''-kenttää määrittääksesi kätkön geokoodin, johon tiputit matkaajan tai napauta''Koordinaatit'' avataksesi [[coordinatedialog|koordinaattien syöttönäytön]] ja syötä koordinaatit mihin matkaaja on tiputettu.
  
-===== Trackable Inventory =====+===== Tavaraluettelo =====
 {{anchor:trackable_inventory:}} {{anchor:trackable_inventory:}}
  
-The trackable inventory is the list of all trackables you currently have in your hands (i.e. you retrieved them from a cache or grabbed them from another user).+Tavaraluettelo on lista, jossa näytetään käsissäsi olevat matkaajat (esimerkiksi olet poiminut ne kätköstä tai napannut ne toiselta käyttäjältä).
  
-At the moment c:geo does not support a dedicated view of your trackable inventoryHowever you will see you complete inventory on the [[logging#inventory|inventory section]] of the [[logging|cache logging page]], while composing a log for a geocache.+Tällä hetkellä c:geo ei tue erillistä näyttöä matkaajaluettelostaNäet kuitenkin täydellisen matkaajaluettelon [[logging|kätkön kirjaussivun]] [[logging#inventory|tavaraluettelo-osiossa]] luodessasi kirjausta geokätkölle.
fi/loggingtb.1537291189.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2018/09/18 19:19 / vike91