Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


fi:offlinemaps

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
fi:offlinemaps [2020/01/05 19:38]
vike91 [Karttojen/teemojen lataus]
fi:offlinemaps [2020/01/05 20:16] (nykyinen)
vike91 fixme out
Rivi 1: Rivi 1:
-**FIXME** 
 ====== Offline-karttojen tutoriaali ====== ====== Offline-karttojen tutoriaali ======
  
Rivi 26: Rivi 25:
 Ylläoleva taulukko tarjoaa vain joitakin esimerkkejä karttojen tarjoajista, niitä löytyy myös lisää. Ylläoleva taulukko tarjoaa vain joitakin esimerkkejä karttojen tarjoajista, niitä löytyy myös lisää.
  
-===== Installation =====+===== Asennus =====
  
 <WRAP center round info 100%> <WRAP center round info 100%>
-Users reportedthat some (vendortools used to transfer files between PC and smartphone might corrupt or alter the files during transferTherefore we recommend to download all files directly onto your smartphone and use a good file explorer on the device to decompress/copy/move the files as described below.+Käyttäjät ovat raportoineetettä jotkut (tarjoajientyökalut tiedostojen siirtämiseen tietokoneen ja puhelimen välillä voivat korruptoida tai muokata tiedostoja siirron aikanaTäten suosittelemme, että lataat kaikki tiedostot suoraan puhelimellasi ja käyttämään hyväksi havaittua tiedostonhallintaohjelmaa tiedostojen purkamiseen/kopiointiin/siirtämiseen kuten alla kuvattuna.
 </WRAP> </WRAP>
  
-==== Map files ====+==== Karttatiedostot ====
  
-The downloaded offline map file needs to be stored onto your device in a folder of your choiceIf the downloaded file is compressed (''*.zip''you need to decompress it firstThe correct file extension of the map file is ''*.map'' (e.g. ''germany.map'').+Ladatun offlinekarttatiedoston tulee olla tallennettuna laitteeseesi haluamaasi sijaintiinJos ladattu tiedosto on pakattu (''*-zip''), niin sinun tulee purkaa se ensinOikea karttatiedoston pääte on ''*.map'' (esimerkiksi ''germany.map'').
  
-If you want to install several map files for usage with c:geoyou should store all of them into the same folderAs c:geo is later on configured to search for maps in a specific folder, all of them will be selectable in c:geo.+Jos haluat asentaa useamman karttatiedoston c:geoon käyttöä vartensinun tulisi tallentaa kaikki ne samaan kansioonC:geo konfiguroidaan etsimään karttoja tietystä kansiosta, kaikki kartat on valittavissa c:geossa.
  
 {{:en:offlinemap_mapfile_location.jpg?direct&400|}} {{:en:offlinemap_mapfile_location.jpg?direct&400|}}
  
-For this tutorial, let us assume you stored the map file(sto ''/sdcard/mymaps''.+Tutoriaalissa oletamme että tallensit karttatiedosto(tkansioon ''/sdcard/mymaps''.
  
-==== Themes ====+==== Teemat ====
  
-If you (optionallyalso downloaded a theme file for your offline mapyou need to store it onto your device it in addition to the map files.+Jos (valinnaisestilatasit myös karttateematiedoston offline-karttaasi vartensinun tulee tallentaa myös se laitteeseesi karttatiedostojen lisäksi.
  
-Typically the downloaded theme is compressed (''*.zip''and needs to be extracted before it can be used by c:geo. The compressed file usually contains some folders and a lot of small filesPlease make sure you keep this structure untouched when decompressing the file.+Tyypillisesti ladattu teema on pakattu (''*.zip''ja se tulee purkaa ennen kuin c:geo voi käyttää sitäPakattu tiedosto sisältää yleensä muutaman kansion ja paljon pieniä tiedostojaVarmistathan että hakemisto ei muutu kun purat tämän tiedoston.
  
-All of the resulting folders and files need to be stored below a folder of your choice on your device+Kaikki purkamisesta tulevat tiedostot tulee purkaa valitsemaasi kansioon laitteessasi
  
 {{:en:offlinemap_themefile_location.jpg?direct&400|}} {{:en:offlinemap_themefile_location.jpg?direct&400|}}
  
-For this tutorial, let us assume you stored the theme(sto ''/sdcard/mythemes''.+Tutoriaalissa oletamme että karttateema(ton tallennettu kansioon ''/sdcard/mythemes''.
  
-===== Configuration =====+===== Konfigurointi =====
  
-Once you finished storing the map files (and optionally themesonto your deviceyou need to configure c:geo to use the correct directories for finding the maps/themes.+Kun olet tallentanut karttatiedostot (valinnaisesti myös teematlaitteellesisinun tulee konfiguroida c:geo käyttämään oikeita hakemistoja, jotta c:geo löytää kartat/teemat.
  
-You will find the corresponding settings in c:geo Menu -> Settings -> MapA detailed description of this setting menu can be found [[.mainmenu:settings#map|here]].+Löydät seuraavat asetukset c:geossa kohdasta Valikko -> Asetukset -> KarttaYksityiskohtainen seloste tästä asetusvalikosta löytyy [[.mainmenu:settings#map|täältä]].
  
-At the beginning the related settings will be empty:+Aluksi littyvät asetukset ovat tyhjiä:
  
 {{ :en:offlinemap_settings_empty.png?direct&400 |}} {{ :en:offlinemap_settings_empty.png?direct&400 |}}
  
-In this menu you need to select the directorywhere you have stored the map files (and themesin the previous step of this tutorial+Tässä valikossa sinun tulee valita hakemistojohon tallensit karttatiedostot (ja teemattämän tutoriaalin edellisessä askeleessa
-Sticking to our example above you need to configure the following directories here+Pysyessämme esimerkissämme, sinun tulee konfiguroida seuraavat hakemistot
-Menu item Setting +Valikon valinta Asetukset 
-|Directory with offline maps|/sdcard/mymaps| +|Offline-karttojen hakemisto|/sdcard/mymaps| 
-|Map Themes Directory|/sdcard/mythemes| +|Karttateemojen hakemisto|/sdcard/mythemes|
- +
-To select these folders simply click on the related menu item. c:geo will then automatically scan your folders trying to find the map files and offer the corresponding directory to be selected. If the list already contains the correct directory you can directly select it, if your map/theme directory is not listed you have to click the ''Choose directory'' button at the top to manually select/enter the directory.+
  
 +Valitaksesi kansiot klikkaa kyseistä valikon valintaa. c:geo skannaa automaattisesti kansiosi, ja yrittää etsiä karttatiedostot, ja tarjoaa löydetyt kansiot valittavaksi. Jos lista sisältää oikean hakemiston, voit valita suoraan sen. Jos karttatiedoston/karttateeman hakemisto ei ole listattuna, sinun tulee klikata ''Valitse kansio''-nappia yläosassa, manuaalisesti valitaksesi tai kirjoittaaksesi hakemiston osoitteen.
  
 {{ :en:offlinemap_file_scanner.jpg?direct&400 |}} {{ :en:offlinemap_file_scanner.jpg?direct&400 |}}
  
 <WRAP center round tip 100%> <WRAP center round tip 100%>
-On some devices finding the right folder might be frustratingas the same folder is mounted under different paths at the same timewhereas the visibility of these paths might be different from app to appA typical example isthat ''/sdcard/mymaps'' might instead be shown as ''/storage/emulated/0/mymaps'' or something like ''/storage/1234-5678/mymaps''. \\ +Joissakin laitteissa oikean kansion löytäminen voi olla turhauttavaasillä sama kansio voi olla asetettu eri polkuihin yhtä aikaakun taas näiden polkujen näkyvyys voi vaihdella eri sovellusten välilläTyypillinen esimerkki onettä polku ''/sdcard/mymaps'' voi olla näytetty polkuna ''/storage/emulated/0/mymaps'' tai samankaltaisena kuin ''/storage/1234-5678/mymaps''. \\ 
-Due to the many different implementations depending on vendormodel, Android version and device configurationwe can't give a generic informationbut you have to find the correct path on your device.+Monien eri toteutusten vuoksiriippuen valmistajasta, mallista, Android-versiosta ja laitteen konfiguraatiostaemme voi antaa geneeristä tietoamutta sinun tulee löytää oikea polku laitteessasi.
 </WRAP> </WRAP>
  
-If you select ''Choose Directory'' some file explorer (appearance differs depending on Android version and installed third-party toolswill be openedwhere you can browse your folders and choose the correct directory. +Jos valitset ''Valitse kansio'', jokin tiedostonhallintasovellus (ulkonäkö vaihtelee Android-version sekä asennettujen kolmannen osapuolen työkalujen mukaanavautuujosta voit selata kansioitasi ja valita oikean kansion.
  
-The following pictures show two different typical file explorers and visualize the steps needed to browse and select your map folder according to our exampleFor setting up the theme folder the steps are identicalbut you need to select the themes folder instead.+Seuraavat kuvat näyttävät kaksi erilaista tyypillistä tiedostonhallintaohjelmaa ja näyttävät askeleet jotka tarvitaan karttatiedoston valitsemiseksi esimerkkimme mukaisestiKarttateemojen kansion valitsemiseksiaskeleet ovat identtiset, mutta sinun tulee valita karttateeman kansio.
  
 {{:en:offlinemap_chooser_cgeo_map.jpg?direct&300|}} {{:en:offlinemap_chooser_cgeo_map.jpg?direct&300|}}
 {{ :en:offlinemap_chooser_locus_map.jpg?direct&300|}} {{ :en:offlinemap_chooser_locus_map.jpg?direct&300|}}
  
-Staying in our example the directory configuration should be shown look like this in the menu at the end:+Pysyessämme esimerkissämme kansioiden konfiguraatio tulisi näyttää seuraavanlaiselta valikon lopussa:
  
 {{ :en:offlinemap_settings_done.jpg?direct&400 |}} {{ :en:offlinemap_settings_done.jpg?direct&400 |}}
  
-Now you are ready to use your map files (and themeswith c:geo.+Nyt olet valmis käyttämään karttatiedostojasi (ja teemojasi) c:geossa.
  
  
-===== Usage =====+===== Käyttö =====
 <WRAP center round important 100%> <WRAP center round important 100%>
-After adding new maps/themes to the configured directories a restart of c:geo is needed to recognize the added files.+Uusien karttojen/teemojen lisäämisen jälkeen c:geo tulee käynnistää uudelleen lisättyjen tiedostojen tunnistamiseksi.
 </WRAP> </WRAP>
  
-==== Using the map file ====+==== Karttatiedoston käyttö ====
  
-If you correctly configured the directories, c:geo will now show all available offline map files in the map selection menu on your (live) map and in c:geo Menu -> Settings -> Map.+Jos olet konfiguroinut kansiot oikein, c:geo näyttää nyt kaikki saatavat offlinekarttatiedostot karttojen valintavalikossa (live)kartalla ja c:geon valikossa Valikko -> Asetukset -> Kartta.
  
 {{:en:offlinemap_map_selector_2.jpg?direct&400|}} {{:en:offlinemap_map_selector_2.jpg?direct&400|}}
 {{ :en:offlinemap_map_selector.jpg?direct&400|}} {{ :en:offlinemap_map_selector.jpg?direct&400|}}
  
-Once selected c:geo will continuously use this map file to render your map instead of using the online maps.+Kun kartat on kerran valittu, c:geo käyttää kyseistä karttatiedostoa karttasi näyttämiseen onlinekarttojen tilalla.
  
-==== Using the theme ====+==== Teemojen käyttö ====
  
-After selecting the offline map file to be usedyou can assign the theme, which shall be used to render the map.+Käytettävän offline-karttatiedoston valinnan jälkeenvoit asettaa teeman jota käytetään kartan renderöintiin.
  
-This can be done in the menu of the (live) map using the menu option ''Select map theme''If you installed a theme alongside with your offline mapplease make sure you select the corresponding theme here.+Tämä tapahtuu (live)kartan valikossa valinnan ''Valitse karttateema'' kauttaJos asensit teeman offline-karttojen kanssavalitse myös kartan mukainen teema tässä.
  
 {{:en:offlinemap_theme_selector.jpg?direct&400|}} {{:en:offlinemap_theme_selector.jpg?direct&400|}}
Rivi 122: Rivi 119:
  
  
-===== Advanced theme options =====+===== Edistyneet teemavalinnat =====
  
-If you installed a themeyou can adjust and configure the visibility of certain map elements according to your needYou can find the related option in the (live) map menu under ''Theme Options''.+Jos asensit teemanvoit säätää ja konfiguroida tiettyjen karttaelementtien näkyvyyttä tarpeesi mukaanLöydät kyseisen asetuksen (live)kartan valikon valinnasta ''Teeman asetukset''.
  
 {{ :en:offlinemap_advanced_themeoptions.jpg?direct&400 |}} {{ :en:offlinemap_advanced_themeoptions.jpg?direct&400 |}}
  
-Here you can select a basic map style (e.g. HikingCyclingCarand customize it afterwards by enabling/disabling additional elements of the map.+Tästä voit valita kartan perustyylin (kuten Vaelluspyöräilyautoiluja säätää karttaa tarpeesi mukaan kytkemällä päälle ja pois kartan lisäelementtejä.
  
 {{ :en:offlinemap_advanced_themeoptions_2.jpg?direct&400 |}} {{ :en:offlinemap_advanced_themeoptions_2.jpg?direct&400 |}}
  
-===== Further reading on offline maps =====+===== Lisälukemista offlinekartoista =====
  
-Link to some guides and tutorials made by c:geo users+Linkkejä joihinkin oppaisiin ja tutoriaaleihin, jotka c:geon käyttäjät ovat tehnyt
  
-Link Language Description ^  +Linkki Kieli Selite ^  
-|[[https://www.saarfuchs.com/2019/05/cgeo-so-einfach-kann-geocaching-sein-vortragsfolien-2019.html|Saarfuchs Blog]]|German|Tutorial about c:geo and offline usage|+|[[https://www.saarfuchs.com/2019/05/cgeo-so-einfach-kann-geocaching-sein-vortragsfolien-2019.html|Saarfuchs Blog]]|Saksa|Tutoriaali c:geon ja sen käytöstä offline-tilassa|
  
  
fi/offlinemaps.1578249487.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2020/01/05 19:38 / vike91