Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nl:compass

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
Laatste revisieBeide kanten volgende revisie
nl:compass [2019/06/29 20:41] – [Compass view] linstylemonnl:compass [2020/04/22 13:27] – [Kompas] removed space in productname quidje
Regel 1: Regel 1:
-FIXME **Deze pagina is nog niet volledig vertaald. Help alsjeblieft de vertaling compleet te maken.**\\ //(verwijder deze paragraaf als de vertaling is voltooid)//+====== Kompas ======
  
-====== Compass ====== +Het kompas is een ingebouwd navigatie hulpmiddel in c:geo. Je kunt het kompas starten vanaf de [[cachedetails|cache detail pagina]] voor de cache coördinaten van de cache zelf of voor elk [[cachedetails#waypoint_tab|waypoints]] van een cache.
- +
-The compass is the built-in navigation tools in c:geo. You can start the compass from the [[cachedetails|cache detail page]] for the cache coordinates itself or for any [[cachedetails#waypoint_tab|waypoints]] of a cache.+
  
  
 {{ :en:compass.png?direct&400 |}} {{ :en:compass.png?direct&400 |}}
  
-===== Top Bar Menu =====+===== Bovenste Menu =====
  
-The top section of the compass contains additional functions either shown as an icon in the top bar or hidden behind the so called overflow menu button (three-dot button). All available functions are described below.+Het bovenste deel van het kompas bevat extra functies die ofwel worden weergegeven als een pictogram in de bovenste balk of verborgen zijn achter de zogeheten overloopmenuknop (driepuntsknop). Alle beschikbare functies worden hieronder beschreven.
  
 <WRAP center round info 100%> <WRAP center round info 100%>
-The icons shown in the top bar and the contents behind the overflow menu button are distributed dynamically based on your device resolution and screen orientationThus it might be possible, that more or less items can be found behind the menu button or instead shown as icons in the top bar on your device.\\ +De pictogrammen in de bovenste balk en de inhoud achter de overloop menuknop worden dynamisch gedistribueerd op basis van de apparaatresolutie en schermoriëntatieHet is dus mogelijk dat er meer of minder items achter de menuknop kunnen worden gevonden of in plaats daarvan worden weergegeven als pictogrammen in de bovenste balk van je apparaat. \\Als een menu-item wordt weergegeven als pictogram, kunt u lang op het pictogram drukken om een pop-up te krijgen met de naam van de functie.
-In case a menu entry is shown as an icon you can long press the icon to get a popup showing its function.+
 </WRAP> </WRAP>
  
  
-{{ :en:compass_menu.png?direct&400 |}}+{{ :nl:compass_menu.png?direct&400 |}}
  
-Icon Function Description +Icoon Functie Omschrijving 
-|{{ :ic_menu_hint.png?nolink&$0 |}}|Hint|This will show a small popup window on the compass showing the cache hint (if provided by the owner)| +|{{ :ic_menu_hint.png?nolink&$0 |}}|Hint|Dit laat een klein pop-upvenster op het kompas zien met de cache-tip (indien verstrekt door de eigenaar).
-|{{ :ic_menu_mapmode.png?nolink&40 |}}|Show on map|Will open the target coordinates on the [[.mainmenu:livemap|map]].| +|{{ :ic_menu_mapmode.png?nolink&40 |}}|Toon op kaart|Opent de doelcoördinaten op de [[.mainmenu:livemap|kaart]].| 
-|{{ :abc_ic_menu_moreoverflow_normal_holo_light.png?nolink&40 |}}|Overflow menu button|Clicking here will open the menu of functions not fitting into the top bar on your devicethus being displayed as a list insteadThe function shown in this list are also described in this table.| +|{{ :abc_ic_menu_moreoverflow_normal_holo_light.png?nolink&40 |}}|Overloop menu knop|Als je hier kliktwordt het menu geopend met functies die niet in de bovenste balk van je apparaat passen en daarom als een lijst worden weergegevenDe functies die in deze lijst wordt getoond, worden ook in deze tabel beschreven.| 
-|{{ :ic_menu_start_conversation.png?nolink&40 |}}|Start talking|Will start the text-to-speech output of direction and distance towards the target.\\ You can also switch off the display once talking function has been started.| +|{{ :ic_menu_start_conversation.png?nolink&40 |}}|Begin met praten|Hiermee start je de tekst-naar-spraakuitvoer van richting en afstand naar het doel. \\ Je kunt het display ook uitschakelen als de gespreksfunctie is gestart.| 
-|{{ :ic_menu_edit.png?nolink&40 |}}|Log Visit|Opens the [[logging|logging screen]] for cache.| +|{{ :ic_menu_edit.png?nolink&40 |}}|Log bezoek|Opent het [[logging|logboekscherm]] voor deze cache.| 
-|{{ :ic_menu_myplaces.png?nolink&40 |}}|Select Destination|Allows you to switch the compass target between the available waypoints of the cache.| +|{{ :ic_menu_myplaces.png?nolink&40 |}}|Selecteer bestemming|Hiermee kun je tussen de beschikbare waypoints schakelen van de cache.| 
-===== Top section =====+===== Bovenste sectie =====
  
 {{:en:compass_top.png?nolink&400 |}} {{:en:compass_top.png?nolink&400 |}}
  
-The top section of the compass screen shows the target coordinates and the D/T-rating and size information of the cache.+Het bovenste deel van het kompasscherm toont de doelcoördinaten, de D/T-classificatie en de grootte van de cache.
  
-The button shown below can be clicked to toggle between ''GPS and Magnetic compass used'' and ''GPS only used''Disabling of the magnetic compass will instead use the change of the GPS position to estimate the direction of your movementThis feature is not as precise as the magnetic compass but can be useful if you e.g. use the talking compass and want to store your phone in your pocket (no longer pointing into the walking direction).+Op de onderstaande knop kan worden geklikt om te schakelen tussen ''GPS en magnetisch kompas gebruikt '' en ''Alleen GPS gebruikt''Het uitschakelen van het magnetische kompas zal in plaats daarvan de verandering van de GPS-positie gebruiken om de richting van je beweging in te schatten 
 +Deze functie is niet zo precies als het magnetische kompas, maar kan handig zijn als je bijvoorbeeld gebruik maakt van het sprekende kompas wanneer je je telefoon opbergt en niet langer gewezen hoef te worden in de looprichting.
 ===== Kompasweergave ===== ===== Kompasweergave =====
  
nl/compass.txt · Laatst gewijzigd: 2021/08/31 00:02 door murggel