Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nl:installation

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
nl:installation [2019/06/19 15:29]
linstylemon aangemaakt
nl:installation [2021/05/27 23:29] (huidige)
linstylemon [Updaten van c:geo]
Regel 1: Regel 1:
-FIXME **Deze pagina is nog niet volledig vertaald. Help alsjeblieft de vertaling compleet te maken.**\\ //(verwijder deze paragraaf als de vertaling is voltooid)// +====== c:geo installaties en machtigingen ====== 
- +{{anchor:installation:}} 
-====== Installation and Update ====== +===== Installatie van c:geo =====
- +
-===== Installation Source =====+
 {{anchor:installation_source:}} {{anchor:installation_source:}}
  
-You have several options from where to install c:geo as listed in the table below:+Je hebt verschillende opties om c:geo te installeren. In de onderstaande tabel lees je welke mogelijkheden er zijn en hoe deze methoden werken:
  
-Source Description +^Bron^Omschrijving
-|[[https://play.google.com/store/apps/details?id=cgeo.geocaching|Google Play]]|The easiest way for installing c:geo and also receiving the regular updates to new versionsIf you have a Google Account and use the Google Play app on your deviceyou should use this way to install and update c:geo.| +|[[https://play.google.com/store/apps/details?id=cgeo.geocaching|Google Play]]|De eenvoudigste manier om c:geo te installeren en ook de regelmatige updates voor nieuwe versies te ontvangen.\\ Als je een Google-account hebt en de Google Play-app op je apparaat gebruiktkun je deze manier gebruiken om c:geo te installeren en bij te werken.| 
-|[[https://github.com/cgeo/cgeo/releases/latest|APK file]]|If you do not use Google Play (and are experienced with direct app installation), you can download the APK file of the latest c:geo release from our Github repository.\\ \\ :!: Please be aware, that you will not be receive updated versions from Google Play in this caseYou will however see a [[installation#update|notification]] within c:geo in case your version is outdatedbut you m have to manually update it by downloading the new APK file.| +|[[https://github.com/cgeo/cgeo/releases/latest|APK file]]|Als je Google Play niet gebruikt (en ervaring hebt met de installatie van de directe app), kun je het APK-bestand van de laatste c:geo-versie downloaden van onze Github-repository.\\ \\ :!: Houd er rekening mee dat je in dit geval geen bijgewerkte versies van Google Play ontvangt\\ Je zult echter een [[installation#update|notificatie]] zien binnen de c:geo app wanneer jouw versie niet meer up to date is, maar zal de update handmatig moeten uitvoeren door het nieuwe APK-bestand te downloaden.| 
-|[[https://fdroid.cgeo.org/|FDroid Repository]]|This is for advanced users who want to build their own version based on FDroid and know what they are doing.|+|[[https://fdroid.cgeo.org/|FDroid Repository]]|Dit is voor gevorderde gebruikers die hun eigen versie willen bouwen op basis van FDroid en weten wat ze doen.|
  
 +----
  
-===== Permissions =====+===== Machtigingen=====
 {{anchor:permissions:}} {{anchor:permissions:}}
  
-During the installation process or when first starting the app (depending on Android versionyou will be informed and need to agreethat c:geo needs certain permissions on your device:+Tijdens het installatieproces of wanneer je de app voor het eerst start (afhankelijk van de Android-versie), word je op de hoogte gebracht en dien je ermee akkoord te gaan dat c:geo bepaalde rechten op je apparaat nodig heeft:
  
-Permission Explanation +Machtiging Uitleg 
-|Location|Of course c:geo needs access to the GPS on your device to locate your position and calculate distance and direction to geocaches.| +|Locatie|Uiteraard heeft c:geo toegang nodig tot de GPS-functie op je apparaat om je locatie te bepalen en de richting en afstand tot de geocaches te berekenen.| 
-|Photos/Media/Files|c:geo will write data onto your phone storage or SD card as soon as you save geocaches for offline useFurthermore c:geo will use your phone storage for import and export of files and reading of offline maps.\\ In case you attach a photo to a log, c:geo needs to use your device camera.|+|Fotos/Media/Bestanden|c:geo zal gegevens naar je telefoonopslag of SD-kaart schrijven zodra je geocaches voor offline gebruik opslaatDaarnaast gebruikt c:geo je telefoonopslag voor het importeren en exporteren van bestanden en het lezen van offline kaarten.\\ Als je een foto bij een log bijvoegtmoet c:geo de camera van je apparaat gebruiken.|
  
-<WRAP center round important 100%> +<WRAP center round important 100%>=== Zorg dat je deze machtigingen verleent, anders zal c:geo niet werken zoals verwacht===
-Make sure to grant these permissions as otherwise c:geo will not work as expected!+
 </WRAP> </WRAP>
  
-===== Update =====+---- 
 + 
 +===== Updaten van c:geo =====
 {{anchor:update:}} {{anchor:update:}}
  
-From time to time we will release an updated version of c:geo. +Van tijd tot tijd zullen we een bijgewerkte versie van c:geo vrijgeven.
- +
-<WRAP center round tip 100%> +
-We recommend that you update your installation as soon as possible if a new release is available, as older versions might no longer work as expected (e.g. in case of an urgent bugfix or a server-side change). +
-</WRAP> +
- +
-If you installed c:geo from Google Play you will receive an update notification from the Google Play app, as soon as a new version is available. You can simply follow that notification or open c:geo in the Google Play app to update your c:geo installation. +
- +
-Additionally c:geo uses a notification system to make you aware of new versions or temporary problems. You might then see a message like this on your c:geo main screen:+
  
 {{:en:notification_example.png?direct&300 |}} {{:en:notification_example.png?direct&300 |}}
  
-You can click on the message to get more information (optionally available in case of temporary problems) or be taken to Google Play for updating your installation (in case of an update notification). 
  
 +Als je c:geo vanuit Google Play hebt geïnstalleerd, ontvang je een updatemelding van de Google Play-app, zodra er een nieuwe versie beschikbaar is. Je kunt eenvoudig die melding volgen of c:geo in de Google Play-app openen om de c:geo-installatie bij te werken.
  
-===== Beta version ===== 
-{{anchor:beta_version:}} 
  
-If a new version is considered to be ready to be released (a so called "Release candidate"), we might in a first step make it available as beta version to get user feedback and be able to find bugs or problems we did not yet see during the development.  
  
-<WRAP center round info 100%> 
-Usually these beta versions are stable, still there is a small possibility that not all functions work as expected. However we encourage you to use them, as this really helps us a lot! 
-</WRAP> 
  
-The beta versions are also distributed over Google Play and work seamlessly together with updating from and to our release versions automatically. All you need to do is enable beta testing for c:geo on Google Play by following this link: 
  
-[[https://play.google.com/apps/testing/cgeo.geocaching|Become beta tester for c:geo!]]+Daarnaast gebruikt c:geo een meldingssysteem om je op de hoogte te stellen van nieuwe versies of tijdelijke problemenJe ziet dan een bericht als dit op het c:geo hoofdscherm:
  
-After you activated the beta testing, you will  
-receive beta versions alongside with the official versions via Google Play. This means, that you will still receive all official versions but also additionally receive an update if a newer beta version is available. Furthermore you can as a beta tester send us your feedback and problem reports via a dedicated Google Play feedback form. 
  
-While you are subscribed to the beta testing Google Play (for some reason) always shows ''c:geo(Beta)'' in the store entry, also while we currently might not even have an active beta version but you are on the official release version. If you look into [[.mainmenu:aboutcgeo|About c:geo]] you can check if you are currently using a beta version: If there is a suffix ''-RC'' in the version number, it is a beta version.+Je kunt op het bericht drukken om meer informatie te krijgen (optioneel beschikbaar in geval van tijdelijke problemen) of naar Google Play te worden gebracht om de installatie bij te werken (in geval van een updatemelding).
  
-If you wish to discontinue beta testing just use the link above and deselect the beta testing mode. Afterwards you might need to uninstall the beta version from your device and reinstall the normal version from Google Play.+<WRAP center round tip 60%> 
 +We raden aan de installatie zo snel mogelijk bij te werken als een nieuwe release beschikbaar is, omdat oudere versies mogelijk niet meer werken zoals verwacht (bijvoorbeeld in het geval van een urgente bugfix of een wijziging aan de server). 
 +</WRAP>
  
-===== Development version ===== 
-{{anchor:development version:}} 
  
-Check the [[https://www.cgeo.org/development|development section of our homepage]] to learn more about development versions and our so called nightly builds.+----
  
 +===== Beta versies van c:geo =====
 +{{anchor:beta_version:}}
  
 +Als een nieuwe versie klaar is om te worden vrijgegeven (een zogenaamde "releasekandidaat"), kunnen we deze in een eerste stap beschikbaar maken als bètaversie om gebruikersfeedback te krijgen en bugs of problemen te vinden die we nog niet gezien hebben tijdens de ontwikkeling.
  
 +<WRAP center round info 100%>
 +Meestal zijn deze bètaversies stabiel, maar bestaat er een kleine kans dat niet alle functies werken zoals verwacht. We moedigen je echter aan om ze te gebruiken, omdat dit ons echt veel helpt!
 +</WRAP>
  
 +De bètaversies worden ook gedistribueerd via Google Play en werken naadloos samen met het automatisch updaten van en naar onze releaseversies. Het enige dat je moet doen, is bètatests voor c:geo inschakelen op Google Play door naar deze link te gaan:
  
 +**[[https://play.google.com/apps/testing/cgeo.geocaching| Word bètatester voor c:geo!]]**
  
-+Nadat je de bètatests hebt geactiveerd, ontvang je bèta-versies samen met de officiële versies via Google Play. Dit betekent dat je nog steeds alle officiële versies ontvangt, maar ook een update ontvangt als er een nieuwere bètaversie beschikbaar is.  
- +Verder kun je als bètatester ons je feedback- en probleemrapporten sturen via een speciaal Google Play feedbackformulier.Terwijl je geabonneerd bent op de bètatest, toont Google Play (om een of andere reden) altijd '' c:geo (Beta) '' in de winkelvermelding, ook terwijl we momenteel misschien niet eens een actieve bètaversie hebben, maar je de officiële uitgegeven versie hebt.  
 +Als je op [[.mainmenu:aboutcgeo |Over c:geo]] bekijkt, kunt je controleren of je op dit moment een bètaversie gebruikt: als er een achtervoegsel '' -RC '' in het versienummer staat, is dit een bètaversie .
  
 +Als je de bètatest wilt beëindigen, gebruik je de bovenstaande link en schakel je de bètatestmodus uit. Daarna moet je mogelijk de bètaversie van je apparaat verwijderen en de normale versie opnieuw installeren via Google Play.
  
 +----
  
 +===== c:geo ontwikkeling =====
 +{{anchor:development version:}}
  
 +Bekijk de [[https://www.cgeo.org/development|ontwikkeling sectie van onze home pagina]] voor meer informatie over de ontwikkeling van versies en onze nightly builds.
nl/installation.1560950985.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2019/06/19 15:29 door linstylemon