Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nl:notecoords

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
nl:notecoords [2021/07/17 23:44]
linstylemon Added Advanced Waypoints syntax section
nl:notecoords [2021/11/23 11:10] (huidige)
lineflyer [Sleutelwoorden gebruiken voor waypoint-types] Use SVG icons
Regel 27: Regel 27:
  
 ^ Icoon ^ Waypoint type ^ Sleutelwoord in persoonlijke notitie ^ ^ Icoon ^ Waypoint type ^ Sleutelwoord in persoonlijke notitie ^
-|{{ :waypoint_pkg.png?nolink&40 |}}|Parkeerplaats|PARKING| +|{{ :waypoint_pkg.svg?nolink&40 |}}|Parkeerplaats|PARKING| 
-|{{ :waypoint_puzzle.png?nolink&40 |}}|Te beantwoorden vraag|PUZZLE| +|{{ :waypoint_puzzle.svg?nolink&40 |}}|Te beantwoorden vraag|PUZZLE| 
-|{{ :waypoint_stage.png?nolink&40 |}}|Multi-cache punt|STAGE| +|{{ :waypoint_stage.svg?nolink&40 |}}|Multi-cache punt|STAGE| 
-|{{ :waypoint_trailhead.png?nolink&40 |}}|Trailhead|TRAILHEAD| +|{{ :waypoint_trailhead.svg?nolink&40 |}}|Trailhead|TRAILHEAD| 
-|{{ :waypoint_waypoint.png?nolink&40 |}}|Referentie punt|WAYPOINT| +|{{ :waypoint_waypoint.svg?nolink&40 |}}|Referentie punt|WAYPOINT| 
-|{{ :waypoint_flag.png?nolink&40 |}}|Eindbestemmingn|FINAL|+|{{ :waypoint_flag.svg?nolink&40 |}}|Eindbestemmingn|FINAL|
  
 Ook zullen de namen van de waypointtypen in de taal waarin je c:geo gebruikt werken, maar aangezien c: geo in veel talen beschikbaar is, vermelden we hier alleen de Engelse trefwoorden. Ook zullen de namen van de waypointtypen in de taal waarin je c:geo gebruikt werken, maar aangezien c: geo in veel talen beschikbaar is, vermelden we hier alleen de Engelse trefwoorden.
Regel 44: Regel 44:
 {{:en:personalnote_wp_4.png?direct&600|}} {{:en:personalnote_wp_4.png?direct&600|}}
  
-===== Advanced waypoint syntax =====+===== Geavanceerde waypoint-syntaxis =====
  
-Perhaps you noticed that waypoints from personal note were created with default names like e.g. ''Personal Note 2''If you want to perform more advanced waypoint operations from your personal notes you have to use an advanced waypoint syntaxWith this you can+Misschien heb je gemerkt dat waypoints van persoonlijke notities zijn gemaakt met standaardnamen zoals b.v. ''Persoonlijke notitie 2''Als je meer geavanceerde waypoint-bewerkingen wilt uitvoeren vanuit je persoonlijke notities, moet je een geavanceerde waypoint-syntaxis gebruikenHiermee kun je
-  Modify properties of predefined waypoints (=waypoints which were predefined by the cache owner in the listing): coordinate and user note +   Eigenschappen wijzigen van vooraf gedefinieerde waypoints (=waypoints die vooraf zijn gedefinieerd door de cache-eigenaar in de lijst): coördinaat en gebruikersnotitie 
-  Create or modify waypoint type, name and user note in user-defined waypoints+   *Waypoint type, naam en gebruikersnotitie wijzigen in door de gebruiker gedefinieerde waypoints
  
-To do this, use the following syntax in your personal note:+Gebruik hiervoor de volgende syntaxis in je persoonlijke notitie:
  
 ''@[<prefix>]<name> (<waypointTypeId>) <coordinate> "<user note>"'' ''@[<prefix>]<name> (<waypointTypeId>) <coordinate> "<user note>"''
  
-The advanced format is recognized when it starts with a ''@'' at the beginning of a new lineThe following content is parsed+Het geavanceerde formaat wordt herkend wanneer het begint met een ''@'' aan het begin van een nieuwe regelDe volgende inhoud wordt geparseerd
-  * **Waypoint name**: everything between the ''@'' and the coordinate is considered to be a part of the waypoint nameexcept when it is in parenthesis ''()'' +* **Waypointnaam**: alles tussen ''@'' en de coördinaat wordt beschouwd als onderdeel van de waypointnaambehalve wanneer het tussen haakjes ''()'' staat 
-  * **Prefix**: If the ''@'' is directly followed by square brackets ''[]'', then the content of these brackets is considered to be the prefix of the waypoint you want to edit +* **Voorvoegsel**: Als de ''@'' direct gevolgd wordt door vierkante haken ''[]'', dan wordt de inhoud van deze haken beschouwd als het voorvoegsel van het waypoint dat je wilt bewerken 
-  * **User note**: If the coordinate is immediately followed by ''"'' (in same or next line), then everything between this ''"'' and the next ''"'' is considered to be part of the waypoint'**user note** (including line breaks). If the coordinate is not followed by ''"'' but has additional content on same linethen this content is considered to be the waypoint's user note +* **Gebruikersopmerking**: Als de coördinaat onmiddellijk wordt gevolgd door ''"'' (in dezelfde of volgende regel), dan wordt alles tussen deze ''"'' en de volgende ''"'' beschouwd als onderdeel van de **gebruikersnotitie** van het waypoint (inclusief regeleinden). Als het coördinaat niet wordt gevolgd door ''"'' maar aanvullende inhoud op dezelfde lijn heeftwordt deze inhoud beschouwd als de gebruikersnotitie van het waypoint 
-  * **Waypoint type**: same rules apply as discussed in previous sections+* **Waypoint-type**: dezelfde regels zijn van toepassing als besproken in vorige secties
-  * **Coordinate**: same rules apply as discussed in previous sectionsAdditionally there is "specialcoordinate tag ''(NO-COORD)'' which can be used to specify an empty coordinate (this is necessary in the very special case that one wants to modify the user note of a predefined waypoint which has no coordinate+* **Coördinaat**: dezelfde regels zijn van toepassing als besproken in vorige sectiesDaarnaast is er een "specialecoördinaten tag ''(NO-COORD)'' die kan worden gebruikt om een lege coördinaat te specificeren (dit is nodig in het zeer speciale geval dat men de gebruikersnotitie van een vooraf gedefinieerd waypoint wil wijzigen geen coördinaat
-  * **Formula**: same rules apply as discussed in previous sectionsAdditionally there is "specialformula tag ''(F-PLAIN)'' which can be used to specify a formula in the ''plain''-format. Cache-listings often contains already formulas in this formatYou can specify any already known value for the variables separate by the ''|''-symbol. \\ The syntax of the formula must satisfy the criterias as described in [[en:coordinatedialog#using_plain_coordinate_format|Using Plain Coordinate Format]]. \\ If you can determine the values for the variables only step by stepit is recommended to enable ''Prevent waypoints extraction'' until you have entered all variables in the personal noteThen the waypoint can be created with all values and the coordinates are calculated. (Notethe other formats are in progress)+  * **Formule**: dezelfde regels zijn van toepassing als besproken in vorige sectiesDaarnaast is er een "specialeformule-tag ''(F-PLAIN)'' die kan worden gebruikt om een formule in het ''plain''-formaat te specificeren. Cache-listings bevatten vaak al formules in dit formaatJe kunt elke reeds bekende waarde voor de variabelen specificeren, gescheiden door het ''|''-symbool. \\ De syntaxis van de formule moet voldoen aan de criteria zoals beschreven in [[nl:coordinatedialog#using_plain_coordinate_format|Platte coördinaten gebruiken]]. \\ Als je de waarden voor de variabelen alleen stap voor stap kunt bepalen, is het aan te raden om ''Voorkom waypoints extractie'' in te schakelen totdat je alle variabelen in de persoonlijke notitie hebt ingevoerdVervolgens kan het waypoint worden aangemaakt met alle waarden en worden de coördinaten berekend. (Let opde andere formaten zijn in uitvoering) 
 +De lijst met geocaches-waypoints wordt als volgt aangepast met deze informatie: 
 +   * Als een **voorvoegsel** wordt geparseerd en er wordt een waypoint gevonden met hetzelfde prefix, dan wordt aangenomen dat dit waypoint moet worden aangepast. Dit wordt meestal alleen gebruikt voor vooraf gedefinieerde waypoints. 
 +   * Als een waypoint wordt gevonden met dezelfde coördinaat als het geparseerde waypoint, wordt aangenomen dat dit waypoint moet worden aangepast. 
 +   * Anders wordt er een nieuw waypoint aangemaakt.
  
-The geocaches waypoint list is modified with this information as follows+Indien een waypoint wordt gewijzigd, gelden de volgende regels
-  If a **prefix** is parsed and a waypoint is found with the same prefix, then it is assumed that this waypoint should be modified. This is usually only used for predefined waypoints. +   Voor vooraf gedefinieerde waypoints zijn de enige dingen die kunnen worden gewijzigd de coördinaat (als de cache-eigenaar deze leeg heeft gedefinieerd) en de gebruikersnotitie
-  If a waypoint is found with the same coordinate as the waypoint parsed, then it is assumed that this waypoint should be modified+   In bestaande waypoints worden velden alleen overschreven als ze leeg zijn of gevuld met een standaardwaarde (bijvdoor het systeem gegenereerde waypointnaam) 
-  Otherwise a new waypoint is created.+   Een formule in ''Plat''-formaat wordt alleen overgenomen als er nog geen formule of coördinaat is ingevoerd.
  
-In case a waypoint is modified, the following rules apply: +De volgende voorbeelden tonen verschillende teksten aan de linkerkant en de waypoints die daaruit zijn gemaakt aan de rechterkant
-  * For predefined waypoints the only things that can be modified are the coordinate (if the cache owner defined it empty) and the user note. +
-  * In existing waypoints, fields are only overridden when they are empty or filled with a default value (e.g. system-generated waypoint name) +
-  * A formula in ''Plain''-format will only be adopted if no formula or coordinate has been entered yet.+
  
-The following examples show different texts on the left and the waypoints created out of them on the right +Persoonlijke notitie tekst geproduceerd waypoint ^
- +
-Personal note text produced waypoint ^+
 | ''@ A good parking place N50 11.456 E010 35.345 park under the oak tree'' | {{:en:parkingplace.png}}| | ''@ A good parking place N50 11.456 E010 35.345 park under the oak tree'' | {{:en:parkingplace.png}}|
 | ''@ (X) marks the spot N50 12.010 E010 33.783'' |{{:en:marksthespot.png}} | | ''@ (X) marks the spot N50 12.010 E010 33.783'' |{{:en:marksthespot.png}} |
 | ''@[S5]Station 5 (X) (NO-COORD) "We have to think about this later"'' \\ \\ //Note: this example assumes that there is a predefined waypoint in the listing with prefix S5//|{{:en:station5.png}} | | ''@[S5]Station 5 (X) (NO-COORD) "We have to think about this later"'' \\ \\ //Note: this example assumes that there is a predefined waypoint in the listing with prefix S5//|{{:en:station5.png}} |
-| ''@Final (F) (F-PLAIN) N48 AB.(C*D/2) E 9 (C-D).(A+B) |A=a+b|a=5| "Formula is calculated with the variables"'' \\ \\ //NoteThe formula is then transferred to the waypoint calculator (format ''Plain'')//|{{:en:final_calculated.png}} |+| ''@Final (F) (F-PLAIN) N48 AB.(C*D/2) E 9 (C-D).(A+B) |A=a+b|a=5| "Formule wordt berekend met de variabelen"'' \\ \\ //Opmerkingde formule wordt dan overgebracht naar de waypoint-calculator (formaat ''Plat'')//|{{:en:final_calculated.png}} |
  
nl/notecoords.1626558247.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2021/07/17 23:44 door linstylemon