Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nl:trackabledetails

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
nl:trackabledetails [2019/06/30 14:51] – [Trackable details] linstylemonnl:trackabledetails [2021/08/30 23:37] (huidige) – [Trackable details] use svg murggel
Regel 1: Regel 1:
-FIXME **Deze pagina is nog niet volledig vertaald. Help alsjeblieft de vertaling compleet te maken.**\\ //(verwijder deze paragraaf als de vertaling is voltooid)// 
- 
 ====== Trackable details ====== ====== Trackable details ======
  
-De trackable details pagina's bieden je alle informatie over een specifieke trackable. Ze kunnen worden geopend door op een trackable te klikken op de inventarispagina van de [[cachedetails| cache-details]] uit de inventaris, die wordt weergegeven op het [[logging # inventory | logboek scherm]] of door [[.mainmenu: search | direct zoeken]] voor de openbare of geheime trackingcode van een trackable.+De trackable details pagina's bieden je alle informatie over een specifieke trackable. Ze kunnen worden geopend door op een trackable te drukken op de inventarispagina van de [[cachedetails| cache-details]] uit de inventaris, die wordt weergegeven op het [[logging # inventory | logboek scherm]] of door [[.mainmenu: search | direct zoeken]] voor de openbare of geheime trackingcode van een trackable.
  
 {{ :nl:tbdetails_details.png?direct&400 |}} {{ :nl:tbdetails_details.png?direct&400 |}}
Regel 13: Regel 11:
 </WRAP> </WRAP>
  
-Je kunt de volledige volgorde van de tabbladen in de onderstaande tabel bekijken. Als je op de afbeeldingen in de tabel klikt, wordt een grotere versie geopend. Als je op de naam klikt, kom je direct in het relevante gedeelte van deze gebruikershandleiding:+Je kunt de volledige volgorde van de tabbladen in de onderstaande tabel bekijken. Als je op de afbeeldingen in de tabel druk, wordt een grotere versie geopend. Als je op de naam drukt, kom je direct in het relevante gedeelte van deze gebruikershandleiding:
  
 ^ [[trackabledetails#details_tab|Details]] ^ [[trackabledetails#logbook_tab|Logboek]] ^ [[trackabledetails#images_tab|Afbeeldingen]] ^ ^ [[trackabledetails#details_tab|Details]] ^ [[trackabledetails#logbook_tab|Logboek]] ^ [[trackabledetails#images_tab|Afbeeldingen]] ^
 |{{ :nl:tbdetails_details.png?direct&400 |}}|{{ :nl:tbdetails_logbook.png?direct&400 |}}|{{ :nl:tbdetails_images.png?direct&400 |}}| |{{ :nl:tbdetails_details.png?direct&400 |}}|{{ :nl:tbdetails_logbook.png?direct&400 |}}|{{ :nl:tbdetails_images.png?direct&400 |}}|
  
-===== Top Bar Menu =====+===== Bovenste balk Menu =====
 {{anchor:top_bar_menu:}} {{anchor:top_bar_menu:}}
  
-The top bar is available from all tabs and provides several functions related to the trackable:+De bovenste balk is beschikbaar vanaf alle tabbladen en biedt verschillende functies met betrekking tot de trackable:
  
 <WRAP center round info 100%> <WRAP center round info 100%>
-The icons shown in the top bar and the contents behind the overflow menu button are distributed dynamically based on your device resolution and screen orientationThus it might be possible, that more or less items can be found behind the menu button or instead shown as icons in the top bar on your device.\\ +De pictogrammen in de bovenste balk en de inhoud achter de overloopmenu knop worden dynamisch gedistribueerd op basis van de apparaatresolutie en schermoriëntatieHet is dus mogelijk dat er meer of minder items achter de menuknop kunnen worden gevonden of in plaats daarvan worden weergegeven als pictogrammen in de bovenste balk van je apparaat. \\ Als een menu-item wordt weergegeven als pictogram, kun je lang op het pictogram drukken om een pop-up te krijgen met de naam van de functie.
-In case a menu entry is shown as an icon you can long press the icon to get a popup showing its function.+
 </WRAP> </WRAP>
  
-Icon Function Description +Icoon Functie Omschrijving 
-|{{ :ic_menu_edit.png?nolink&40 |}}|[[loggingtb|Log touch]]|Compose a log for this trackable.| +|{{ :ic_menu_edit.svg?nolink&40 |}}|[[loggingtb|Log aanraking]]|Schrijf een log voor deze trackable.| 
-|{{ :ic_menu_info_details.png?nolink&40 |}}|Open in Browser|Opens your default browser to show the trackable page on the geocaching website.| +|{{ :ic_menu_info_details.svg?nolink&40 |}}|Open in Browser|Opent je standaard browser om de trackable pagina op de geocaching website te bekijken.| 
-|{{ :ic_menu_refresh.png?nolink&40 |}}|Refresh|Updates all tabs of the trackable details from the server.| +|{{ :ic_menu_refresh.svg?nolink&40 |}}|Verversen|Ververst alle tabbladen van de trackable details vanaf de server.| 
-|{{:abc_ic_menu_moreoverflow_normal_holo_light.png?nolink&40 |}}|Menu overflow button|Clicking here will open the menu of functions not fitting into the top bar on your devicethus being displayed as a list instead. On most devices this icon will not be shown as all menu functions fit into the menu bar.|+|{{:three_dot_vertical.svg?nolink&40 |}}|Overloopmenu knop|Als je hier druktwordt het menu geopend met functies die niet in de bovenste balk van je apparaat passen en daarom als een lijst worden weergegeven. Op de meeste apparaten wordt dit pictogram niet weergegeven omdat alle menufuncties in de menubalk passen.|
  
 ===== Details Tab ===== ===== Details Tab =====
 {{anchor:details_tab:}} {{anchor:details_tab:}}
  
-==== Description ====+==== Omschrijving ====
 {{anchor:description:}} {{anchor:description:}}
  
 {{ :en:tbdetails_details_description.png?nolink&400 |}} {{ :en:tbdetails_details_description.png?nolink&400 |}}
  
-The first section on the trackable details tab provides all relevant information about this trackable as shown in the table below.+De eerste sectie op de trackable details tab toont alle relevante informatie over deze tabel.
  
-Name Description +Naam Omschrijving 
-|Name|The name of the trackable.| +|Naam|De naam van de trackable.| 
-|Brand|Shows the brand of the trackable (e.g. Travel Bug for a geocaching.com trackable, Geokrety for a geokrety.org trackable)| +|Merk|Het merk van de trackable (bijv. Travel Bug voor een geocaching.com trackable, Geokrety voor een geokrety.org trackable)
-|Tracking Code|The public tracking code (TBxxxx) of this trackable.| +|Type|Het type van de trackable (bijv. Travel Bug Dog Tag).
-|Owner|The name of the owner of this trackable.\\  You can click on this field to open a context menu to perform actions related to this owner.| +|Tracking Code|De publieke traceer code (TBxxxx) van deze trackable.| 
-|Spotted|The name of the cache or the userwhere this trackable has been last seen/loggedAdditionally it shows the days since the last move or discover log for this trackable.\\ You can click on this field to get more information about the cache or the user.| +|Eigenaar|De naam van de eigenaar van deze trackable.\\  Je kunt op dit veld drukken om een contextmenu te openen om acties met betrekking tot deze eigenaar uit te voeren.| 
-|Origin|Country of origin of this trackable.| +|Gespot|De naam van de cache of de gebruikerwaar deze trackable voor het laatst is gezien/gelogdBovendien worden het aantal dagen sinds de laatste verplaatsing of logbestand voor deze trackable weergegeven.\\ Je kunt op dit veld drukken om meer informatie over de cache of de gebruiker te krijgen.| 
-|Released|The release date of this trackable.| +|Oorsprong|Land van oorsprong van deze trackable.| 
-|Traveled|The mileage this trackable already traveled.\\ Depending on your [[.mainmenu:settings#appearance|settings]] this value might be shown either in miles(mi) or kilometer(km).|+|Uitgebracht|De releasedatum van deze trackable.| 
 +|Afgelegd|Het aantal mijlen of kilometers dat deze trackable heeft afgelegd.\\Afhankelijk van je [[.mainmenu:settings#appearance|instellingen]] wordt deze waarde in mijlen(mi) of kilometers(km) getoond.|
  
-==== Goal ====+==== Doel====
 {{anchor:goal:}} {{anchor:goal:}}
  
 {{:en:tbdetails_details_goal.png?nolink&400 |}} {{:en:tbdetails_details_goal.png?nolink&400 |}}
  
-This section of the details tab shows the goal description provided by the owner of this trackable.+Dit gedeelte van het detailtabblad toont de beschrijving van het doel van deze trackable,  die door de eigenaar is verstrekt. Je kunt op het doel drukken om de tekst of delen ervan naar je klembord te kopiëren
  
-You can click on the goal description to copy the text or parts of it to your clipboard. Furthermore you can use it to trigger translating the description into another language.+Verder kun je het gebruiken om de vertaling in een andere taal te vertalen.
 ==== Details ==== ==== Details ====
  
 {{:en:tbdetails_details_details.png?nolink&400 |}} {{:en:tbdetails_details_details.png?nolink&400 |}}
  
-This section of the details tab shows the detailed description provided by the owner of this trackable.+Dit gedeelte van het detailtabblad toont de gedetailleerde beschrijving van de eigenaar van deze trackable.
  
-You can click on the detailed description to copy the text or parts of it to your clipboardFurthermore you can use it to trigger translating the description into another language +Je  kunt op de gedetailleerde beschrijving drukken om de tekst of gedeelten ervan naar het klembord te kopiërenVerder kun je het gebruiken om de vertaling in een andere taal te vertalen
- +==== Afbeelding ====
-==== Image ====+
 {{anchor:image:}} {{anchor:image:}}
  
 {{:en:tbdetails_details_image.png?nolink&400 |}} {{:en:tbdetails_details_image.png?nolink&400 |}}
  
-This section of the trackable details tab shows the default image the owner assigned to this trackable+Dit gedeelte van het tabblad 'trackable details' geeft de standaardafbeelding weer die de eigenaar aan deze trackable heeft toegewezen.
- +
-Clicking on the image opens the picture in your default image viewer+
  
-===== Logbook Tab ===== +Als je op de afbeelding drukt, wordt de afbeelding in je standaard gallerij app geopend. 
-{{anchor:logbook_tab:}}+===== Logboek Tab ===== 
 +{{anchor:logboek_tab:}}
  
-{{:en:tbdetails_logbook.png?direct&300 |}}+{{:nl:tbdetails_logbook.png?direct&300 |}}
  
-This tab contains a scroll able list with the log entrieseach containing the usernamethe log datethe log typethe cache associated to the trackable log and the log text.+Dit tabblad bevat een scrollbare lijst met de logboekitemselk met de gebruikersnaamde logdatumhet logtypede cache die is gekoppeld aan het traceerbare logboek en de logtekst.
  
-Clicking on the username will open a context menu with owner related search options.+Als je op de gebruikersnaam drukt, wordt een contextmenu geopend met aan de eigenaar gerelateerde zoekopties.
  
-Clicking on the log text allows you to copy the text to your clipboardFurthermore you can use it to trigger translating the log into another language+Als u op de logtekst drukt, kun je de tekst naar het klembord kopiërenBovendien kun je het gebruiken om het logboek in een andere taal te vertalen.
  
-===== Image tab =====+===== Afbeeldingen tab =====
 {{anchor:image_tab:}} {{anchor:image_tab:}}
  
-{{:en:tbdetails_images.png?direct&300 |}}+{{:nl:tbdetails_images.png?direct&300 |}}
  
-This tab contains the images available for the trackable. It will contain all pictures from the trackable description as well as all pictures attached to logbook entries available in the [[trackabledetails#logbook_tab|logbook tab]].+Dit tabblad bevat de beschikbare afbeeldingen voor de trackable. Het bevat alle afbeeldingen uit de trackable beschrijving en alle afbeeldingen die zijn gekoppeld aan logboekitems die beschikbaar zijn in het tabblad [[trackabledetails # logbook_tab | logboek]].
  
 :!: :!:
-This is not the same function as the trackable gallery on the geocaching web pageas only the log pictures of the most recent 35 logs but not all are shown here.+Dit is niet dezelfde functie als de galerij op de geocaching-webpaginaomdat alleen de logboeken van de 35 meest recente logvermeldingen worden getoond.
  
-Clicking on an image opens the picture in your default image viewer.+Als je op een afbeelding drukt, wordt de afbeelding geopend in je standaard afbeeldings app van je apparaat.
  
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>
-If the image contains coordinates in its header infoa small compass rose icon will be shown on the lower left corner of the image. In this case you can short click or long click on that icon to start your preferred or secondary preferred [[navigation|navigation]].+Als de afbeelding coördinaten in de koptekstinformatie bevatwordt er een klein kompasroospictogram weergegeven in de linker benedenhoek van de afbeelding. In dit geval kuntje kort drukken of lang drukken op dat pictogram om je voorkeurs- of secundaire [[navigation|navigatie]] voorkeur te starten.
 </WRAP> </WRAP>
  
nl/trackabledetails.1561899094.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2019/06/30 14:51 door linstylemon