Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nl:trackabledetails

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
nl:trackabledetails [2019/06/30 15:08]
linstylemon [Description]
nl:trackabledetails [2019/06/30 15:17] (huidige)
linstylemon [trackabledetails] NL
Regel 1: Regel 1:
-FIXME **Deze pagina is nog niet volledig vertaald. Help alsjeblieft de vertaling compleet te maken.**\\ //(verwijder deze paragraaf als de vertaling is voltooid)// 
- 
 ====== Trackable details ====== ====== Trackable details ======
  
Regel 54: Regel 52:
 |Afgelegd|Het aantal mijlen of kilometers dat deze trackable heeft afgelegd.\\Afhankelijk van je [[.mainmenu:settings#appearance|instellingen]] wordt deze waarde in mijlen(mi) of kilometers(km) getoond.| |Afgelegd|Het aantal mijlen of kilometers dat deze trackable heeft afgelegd.\\Afhankelijk van je [[.mainmenu:settings#appearance|instellingen]] wordt deze waarde in mijlen(mi) of kilometers(km) getoond.|
  
-==== Goal ====+==== Doel====
 {{anchor:goal:}} {{anchor:goal:}}
  
 {{:en:tbdetails_details_goal.png?nolink&400 |}} {{:en:tbdetails_details_goal.png?nolink&400 |}}
  
-This section of the details tab shows the goal description provided by the owner of this trackable.+Dit gedeelte van het detailtabblad toont de beschrijving van het doel van deze trackable,  die door de eigenaar is verstrekt. Je kunt op het doel klikken om de tekst of delen ervan naar je klembord te kopiëren
  
-You can click on the goal description to copy the text or parts of it to your clipboard. Furthermore you can use it to trigger translating the description into another language.+Verder kun je het gebruiken om de vertaling in een andere taal te vertalen.
 ==== Details ==== ==== Details ====
  
 {{:en:tbdetails_details_details.png?nolink&400 |}} {{:en:tbdetails_details_details.png?nolink&400 |}}
  
-This section of the details tab shows the detailed description provided by the owner of this trackable.+Dit gedeelte van het detailtabblad toont de gedetailleerde beschrijving van de eigenaar van deze trackable.
  
-You can click on the detailed description to copy the text or parts of it to your clipboardFurthermore you can use it to trigger translating the description into another language +Je  kunt op de gedetailleerde beschrijving klikken om de tekst of gedeelten ervan naar het klembord te kopiërenVerder kun je het gebruiken om de vertaling in een andere taal te vertalen
- +==== Afbeelding ====
-==== Image ====+
 {{anchor:image:}} {{anchor:image:}}
  
 {{:en:tbdetails_details_image.png?nolink&400 |}} {{:en:tbdetails_details_image.png?nolink&400 |}}
  
-This section of the trackable details tab shows the default image the owner assigned to this trackable+Dit gedeelte van het tabblad 'trackable details' geeft de standaardafbeelding weer die de eigenaar aan deze trackable heeft toegewezen.
- +
-Clicking on the image opens the picture in your default image viewer+
  
-===== Logbook Tab ===== +Als je op de afbeelding klikt, wordt de afbeelding in je standaard gallerij app geopend. 
-{{anchor:logbook_tab:}}+===== Logboek Tab ===== 
 +{{anchor:logboek_tab:}}
  
-{{:en:tbdetails_logbook.png?direct&300 |}}+{{:nl:tbdetails_logbook.png?direct&300 |}}
  
-This tab contains a scroll able list with the log entrieseach containing the usernamethe log datethe log typethe cache associated to the trackable log and the log text.+Dit tabblad bevat een scrollbare lijst met de logboekitemselk met de gebruikersnaamde logdatumhet logtypede cache die is gekoppeld aan het traceerbare logboek en de logtekst.
  
-Clicking on the username will open a context menu with owner related search options.+Als je op de gebruikersnaam klikt, wordt een contextmenu geopend met aan de eigenaar gerelateerde zoekopties.
  
-Clicking on the log text allows you to copy the text to your clipboardFurthermore you can use it to trigger translating the log into another language+Als u op de logtekst klikt, kun je de tekst naar het klembord kopiërenBovendien kun je het gebruiken om het logboek in een andere taal te vertalen.
  
-===== Image tab =====+===== Afbeeldingen tab =====
 {{anchor:image_tab:}} {{anchor:image_tab:}}
  
-{{:en:tbdetails_images.png?direct&300 |}}+{{:nl:tbdetails_images.png?direct&300 |}}
  
-This tab contains the images available for the trackable. It will contain all pictures from the trackable description as well as all pictures attached to logbook entries available in the [[trackabledetails#logbook_tab|logbook tab]].+Dit tabblad bevat de beschikbare afbeeldingen voor de trackable. Het bevat alle afbeeldingen uit de trackable beschrijving en alle afbeeldingen die zijn gekoppeld aan logboekitems die beschikbaar zijn in het tabblad [[trackabledetails # logbook_tab | logboek]].
  
 :!: :!:
-This is not the same function as the trackable gallery on the geocaching web pageas only the log pictures of the most recent 35 logs but not all are shown here.+Dit is niet dezelfde functie als de galerij op de geocaching-webpaginaomdat alleen de logboeken van de 35 meest recente logvermeldingen worden getoond.
  
-Clicking on an image opens the picture in your default image viewer.+Als je op een afbeelding klikt, wordt de afbeelding geopend in je standaard afbeeldings app van je apparaat.
  
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>
-If the image contains coordinates in its header infoa small compass rose icon will be shown on the lower left corner of the image. In this case you can short click or long click on that icon to start your preferred or secondary preferred [[navigation|navigation]].+Als de afbeelding coördinaten in de koptekstinformatie bevatwordt er een klein kompasroospictogram weergegeven in de linker benedenhoek van de afbeelding. In dit geval kuntje kort klikken of lang klikken op dat pictogram om je voorkeurs- of secundaire [[navigation|navigatie]] voorkeur te starten.
 </WRAP> </WRAP>
  
nl/trackabledetails.1561900084.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2019/06/30 15:08 door linstylemon