Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


fi:coordinatedialog

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
fi:coordinatedialog [2018/10/10 03:17]
vike91 [Coordinate input]
fi:coordinatedialog [2021/08/31 00:42]
murggel [CoordDialog] use svg
Rivi 1: Rivi 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// 
  
 ====== Koordinaattien syöttönäyttö ====== ====== Koordinaattien syöttönäyttö ======
Rivi 5: Rivi 4:
 {{:en:coordinput.png?direct&300 |}} {{:en:coordinput.png?direct&300 |}}
  
-Koordinaattien syöttönäyttö avataan jos [[cachedetails#waypoint_tab|reittipistettä]] muokattaessa klikkaat koordinattikenttää tai syötettäessä koordinaatteja [[.mainmenu:search|haku]]- tai [[.mainmenu:goto|Siirry]]-valikoissa.+Koordinaattien syöttönäyttö avataan jos [[cachedetails#waypoint_tab|reittipistettä]] muokattaessa napautat koordinattikenttää tai syötettäessä koordinaatteja [[.mainmenu:search|haku]]- tai [[.mainmenu:goto|Siirry]]-valikoissa.
  
-{{:abc_ic_clear_normal.png?nolink&40|}}-nappi sulkee syöttönäytön tallenttamatta muutoksia, {{:abc_ic_cab_done_holo_light.png?nolink&40|}} tallentaa muutokset ja sulkee syöttönäytön.+{{:ic_menu_cancel.svg?nolink&30|}}-nappi sulkee syöttönäytön tallenttamatta muutoksia, {{:ic_menu_done.svg?nolink&30|}} tallentaa muutokset ja sulkee syöttönäytön.
  
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>
Rivi 18: Rivi 17:
 {{:en:coordinput_format.png?nolink&300 |}} {{:en:coordinput_format.png?nolink&300 |}}
  
-Tätä kenttää klikkaamalla voit valita eri [[coordformat|tuettujen koordinaattimuotojen ]] välillä tai valita ''Yksinkertainen'' syöttääksesi haluamasi muodon. Koordinaattien syöttökentät muuttavat muotoaan tämän valinnan mukaisesti.+Tätä kenttää napauttamalla voit valita eri [[coordformat|tuettujen koordinaattimuotojen ]] välillä tai valita ''Yksinkertainen'' syöttääksesi haluamasi muodon. Koordinaattien syöttökentät muuttavat muotoaan tämän valinnan mukaisesti.
  
 Jos olet jo syöttänyt koordinaatit, ne muunnetaan valittuun muotoon. Jos olet jo syöttänyt koordinaatit, ne muunnetaan valittuun muotoon.
Rivi 26: Rivi 25:
 {{:en:coordinput_coords.png?nolink&300 |}} {{:en:coordinput_coords.png?nolink&300 |}}
  
-Käytä näitä kenttiä koordinaattien syöttämiseen. N/W-nappeja klikkaamalla voit vaihtaa niitä S/E-muotoon tarvittaessa.+Käytä näitä kenttiä koordinaattien syöttämiseen. N/W-nappia napauttamalla voit vaihtaa sen S/E-muotoon tarvittaessa.
  
 Kenttien asettelu ja muoto riippuu yllä valitsemastasi koordinaattien muodosta. Kenttien asettelu ja muoto riippuu yllä valitsemastasi koordinaattien muodosta.
-===== Coordinate sources =====+===== Koordinaattilähteet =====
 {{anchor:coordinate_sources}} {{anchor:coordinate_sources}}
  
-Below the coordinate input fields you will find several buttons allowing to insert coordinates from different sources+Koordinaattien syöttökentän alapuolella löydät useita nappeja koordinaattien hakemiseen eri lähteistä
-All or a subset of these buttons might be shown depending on where you use the coordinate input dialog and other conditions.+Kaikki tai osa napeista voi olla näkyvillä riippuen missä kohdassa ohjelmaa käytät koordinaattien syöttönäyttöä, sekä muista olosuhteista.
  
-Button Description +Nappi Selite 
-|My coordinates|Will insert your current position into the coordinate fields.| +|Sijaintini|Asettaa tämänhetkisen sijaintisi koordinaatit koordinaattikenttään.| 
-|Cache coordinates|Will insert the cache listing coordinates into the coordinate fields.| +|Kätkön koordinaatit|Asettaa kätköön listatut koordinaatit koordinaattikenttään.| 
-|[[coordinatedialog#waypoint_calculator|Calculate coordinates]]|Will use the coordinates already entered above (optionallyand open the waypoint calculator.| +|[[coordinatedialog#waypoint_calculator|Laske koordinaatit]]|Käyttää (valinnaisestiylös jo asetettuja koordinaatteja ja avaa reittipistelaskurin.| 
-|From clipboard|This button is only shown if your clipboard contains valid coordinates and will paste them into the coordinate fields.| +|Leikepöydältä|Tämä nappi näytetään vain jos leikepöytä sisältää käyttökelpoiset koordinaatit ja asettaa ne koordinaattikenttään.| 
-|Clear coordinates|Empties the coordinate fields.|+|Poista koordinaatit|Tyhjentää koordinaattikentät.|
  
-===== Waypoint Calculator =====+===== Reittipistelaskuri =====
 {{anchor:waypoint_calculator}} {{anchor:waypoint_calculator}}
  
 {{:en:coordinput_calculator.png?nolink&300 |}}  {{:en:coordinput_calculator.png?nolink&300 |}} 
  
-c:geo offers a calculator for waypointswhich allows to make use of variables and formulas to calculate coordinates based on the result.+c:geo tarjoaa reittipistelaskurinjoka laskee annettujen muuttujien sekä yhtälöjen mukaisesti tulosten mukaiset koordinaatit.
  
-Once you clicked on ''Calculate Coordinates'' in the [[coordinatedialog#waypoint_sources|coordinate input dialog]] this screen will be shown.+Tämä näyttö näytetään kun napautat [[coordinatedialog#waypoint_sources|koordinaattien syöttönäytössä]] ''Laske koordinaatit''-nappia.
  
-The {{:abc_ic_clear_normal.png?nolink&40|}} button will close the dialog without changesthe {{:abc_ic_cab_done_holo_light.png?nolink&40|}} will close the dialogsave the changes and return to the waypoint editor.+{{:ic_menu_cancel.svg?nolink&30|}}-nappi sulkee näytön tallenttamatta muutoksia, {{:ic_menu_done.svg?nolink&30|}}-nappi tallentaa muutoksetsulkee näytön ja palaa reittipisteen muokkaukseen.
  
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>
-You can use the calculator also for preparing your field trip by entering the needed variables and formulas but not yet entering values for your variables.\\ +Voit käyttää laskinta myös kenttäreissun valmistelemiseen määrittämällä tarvittavat muuttujat ja yhtälöt, ja jättää arvojen asettamisen muuttujille myöhemmäksi.\\ 
-This will of course not yet provide a valid resultbut you can still save the current state at any time by saving your changes in the calculator and afterwards saving the waypoint state.+Tämä ei tietenkään tarjoa oikeaa tulostamutta voit kuitenkin tallentaa milloin vain tämän hetkisen tilan tallentamalla muutokset laskimessa ja sen jälkeen tallentamalla reittipisteen tilan.
 </WRAP> </WRAP>
  
-Clicking on the first field will open a drop down menu allowing to change between different coordinate formats as explained [[coordinatedialog#coordinate_format|here]]. All further functions are explained below.+Ensimmäisen kentän napautus avaa valikon, josta voit tarvittaessa muuttaa eri [[coordinatedialog#coordinate_format|koordinaattimuotojen]] välilläKaikki muut toiminnot esitellään alla.
  
-For easier understanding we will use an example of how the calculator can be used. +Laskurin käytön ymmärtämisen helpottamiseksi käytämme esimerkkiä laskurin käyttöön
- +==== Päämuuttujien määrittely ====
- +
-==== Main variable assignment ====+
 {{anchor:main_variable_assignment}} {{anchor:main_variable_assignment}}
  
 {{ :en:calculator_coordinates.png?nolink&400 |}} {{ :en:calculator_coordinates.png?nolink&400 |}}
  
-By default this section will show the cache coordinates as a starting point for assigning your variables.+Oletuksena tämä kenttä näyttää kätkön koordinaatit aloituspisteenä muuttujien asetusta varten.
  
-By __short clicking__ on each digit you can cycle between the following functions for this specific digit:+__Lyhyellä napautuksella__ voit jokaisen numeron kohdalla valita haluamasi toiminnon kyseiselle numerolle:
  
-  * **Assigning a variable to this digit**\\ Will assign the next unused variable (A-Z) to this digit+  * **Muuttujan asetus tälle numerolle**\\ Asettaa seuraavan käyttämättömän muuttujan (A-Z) tälle numerolle
-  * **Omit this digit**\\ Will remove this digit completely from the calculationThis will allow solutions with more than one digit in the neighboring variables+  * **Numeron ohittaminen**\\ Poistaa tämän numeron kokonaan laskuistaTämä sallii ratkaisut, joissa on muuttujia, joissa voi olla enemmän kuin yksi numero
-  * **Return to the original state**\\ Will show the original value again.+  * **Numeronpalautus alkuperäiseksi**\\ Näyttää jälleen alkuperäisen arvon.
  
-Furthermore you can __long click__ each digit to manually enter a number or variable.+Voit lisäksi __painaa pitkään__ numeron kohdalla syöttääksesi manuaalisesti numeron tai muuttujan.
  
-The result could look like this example:+Tulos voi näyttää esimerkiksi seuraavalta:
  
 {{ :en:calculator_result_coord.png?nolink&400 |}} {{ :en:calculator_result_coord.png?nolink&400 |}}
  
-==== Main variable input ====+==== Päämuuttujien syöttö ====
 {{anchor:main_variable_input}} {{anchor:main_variable_input}}
  
 <WRAP center round important 100%> <WRAP center round important 100%>
-For the main variables you always have to use CAPITAL letters (A-Z), whereas for the sub variables (described further downyou always have to use lower case letters (a-z)!+Päämuuttujille tulee käyttää aina ISOJA kirjaimia (A-Z), kun alamuuttujille (alla selitettynätulee käyttää aina pieniä kirjaimia (a-z)!
 </WRAP> </WRAP>
  
-The section below the coordinate field will show fields for all the main variables you assigned in the coordinate fieldIn our example it will look like this as we assigned four main variables (A,B,C,D):+Tämä osio koordinaattikentän alla näyttää kentän kaikille koordinaattikentässä määrittelemällesi päämuuttujilleEsimerkissämme se näyttää alla olevalta koska määritimme neljä päämuuttujaa (A,B,C,D):
  
 {{ :en:calculator_main.png?nolink&400 |}} {{ :en:calculator_main.png?nolink&400 |}}
  
-You can now use these fields to assign a formula using sub variables (lower case a-z) to calculate the result for the main variables.+Voit nyt käyttää näitä kenttiä määrittääksesi yhtälön käyttämällä alamuuttujia (pienet kirjaimet a-z) laskeaksesi tuloksen päämuuttujille.
  
-The following operators are supported in these formulas:+Näissä yhtälöissä tuetaan seuraavia laskuja:
  
-Operator Function Example +Lasku Toiminto Esimerkki 
-|+|Addition|a+b| +|+|Lisääminen|a+b| 
-|-|Subtraction|a-b| +|-|Vähentäminen|a-b| 
-|*|Multiplication|a*b| +|*|Kertominen|a*b| 
-|/|Division|a/b| +|/|Jakaminen|a/b| 
-|%%^%%|Potentiate|a%%^%%b| +|%%^%%|Potenssi|a%%^%%b| 
-|%|Modulo|a%10| +|%|Osamäärä|a%10| 
-|( )|Parenthesis|(a+b)*c|+|( )|Sulkeet|(a+b)*c|
  
-In our example, we use the following formulas for the main variables (as e.g. provided by the cache owner in the cache descriptionto continue:+Esimerkissä eteenpäin päästäksemme käytämme seuraavia yhtälöjä päämuuttujille (esimerkiksi kätkön omistajan kuvauksessa määrittelemät yhtälöt):
  
 {{ :en:calculator_main_formulas.png?nolink&400 |}} {{ :en:calculator_main_formulas.png?nolink&400 |}}
  
-==== Sub variable assignment ====+==== Alamuuttujien määrittely ====
 {{anchor:sub_variable_assignment}} {{anchor:sub_variable_assignment}}
  
 <WRAP center round important 100%> <WRAP center round important 100%>
-For the sub variables you always have to use lower case letters (a-z), whereas for the main variables (described further aboveyou always have to use CAPITAL letters (A-Z)!+Alamuuttujille tulee aina käyttää pieniä kirjaimia (a-z), kun päämuuttujille (selitettynä yllätulee käyttää aina ISOJA kirjaimia (A-Z)!
 </WRAP> </WRAP>
  
-After assigning formulas to the main variablesan input field will be added automatically for each sub variable (lower case a-z) used in these formulas.+Kun olet asettanut yhtälöt päämuuttujillejokaiselle alamuuttujalle (pienet a-z) lisätään syöttökenttä, niiden käyttämiseksi yhtälöissä.
  
-These input fields can now be used to enter numeric valueswhich will then be used for automatic calculation of the result coordinates using the formulas providedYou can close and save the calculator state at any time now and return to the calculator to enter the next sub variable value as soon as you found it while doing your cache.+Näitä syöttökenttiä voidaan käyttää numeeristen arvojen asettamiseksijoita sitten käytetään automaattiseen koordinaattien laskemiseen annettujen yhtälöiden mukaisestiVoit sulkea ja tallentaa laskimen milloin tahansa ja palata laskimeen asettamaan seuraavan alamuuttujan arvon sitä mukaan kun löydät sille oikean arvon ratkaistaessasi kätköä.
  
 <WRAP center round tip 100%> <WRAP center round tip 100%>
-Depending on the amount of main and sub variables you have to swipe the variable section to reach all input fields.\\  +Pää- ja alamuuttujien määrästä riippuen sinun tulee pyyhkäistä muuttujaosiota nähdäksesi kaikki syöttökentät.\\ 
-You might also rotate your device into landscape mode to have all variables visible on your display.+Voit halutessasi myös kääntää laitetta vaakasuoraan nähdäksesi kaikki muuttujat näytöllä.
 </WRAP> </WRAP>
  
-In our example we did now find the values for a,b and and entered them accordingly:+Esimerkissämme löysimme arvot muuttujille a, b, ja c. Syötimme ne omille kentille:
  
 {{ :en:calculator_sub_complete.png?nolink&400 |}} {{ :en:calculator_sub_complete.png?nolink&400 |}}
  
-==== Result prediction ====+==== Tuloksen ennustaminen ====
 {{anchor:result_prediction}} {{anchor:result_prediction}}
  
-While you enter the formulas for the main variables and the values for the sub variables the result will be shown - on the fly in the result section.+Kun syötät yhtälöitä päämuuttujille ja arvoja alamuuttujille, tulos näytetään lennossa sen mukaisesti tulososioissa.
  
-Digits not yet valid will be replaced by ''*'' and greyed outOnce the result produces valid coordinates the result field will be shown with all white characters.+Numerot, joita ei ole vielä laskettu, näytetään ''*'' harmaanaKun tulokseksi tulee oikeat koordinaatit, tuloskenttä näyttää kaikki numerot ja merkit valkoisena.
  
-In our example a valid result is shown:+Esimerkissämme oikea tulos näytetään näin:
  
 {{ :en:calculator_result_final.png?nolink&400 |}} {{ :en:calculator_result_final.png?nolink&400 |}}
  
-==== Calculator notes ====+==== Laskimen muistiinpanot ====
 {{anchor:calculator_notes}} {{anchor:calculator_notes}}
  
-The last section in the calculator can be used to enter or paste noteswhich can be helpful to e.g. copy parts of the cache description containing the calculations required to find the cache. +Laskimen viimeistä osiota voidaan käyttää muistiinpanojen kirjoittamiseen tai liittämiseenjoka voi olla kätevä esimerkiksi kätkön löytämiseen vaadittavien kuvauksessa olevien yhtälöiden kopioimiseen.
- +
-The content of the calculator note will be synchronized to the note of the waypoint used to calculate.+
  
-==== Using Plain Coordinate Format ====+Laskimen muistiinpanojen sisältö synkronisoidaan laskettavan reittipisteen koordinaattien kanssa. 
 +==== Yksinkertaisen koordinaattimuodon käyttö ====
 {{anchor:using_plain_coordinate_format}} {{anchor:using_plain_coordinate_format}}
  
-Entering coordinates or coordinate formulas in //Plain// mode works completely different compared to the fixed formatsInstead of having a clickable field for each digit there are two free text fields to enter the latitude and longitude part of a coordinate.+Koordinaattien tai koordinaattiyhtälöiden syöttö //Yksinkertainen//-tilassa toimii toisella tavalla kuin kiinteät koordinaattimuodotNapautettavien numerokenttien sijaan esille tulee kaksi vapaamuotoista tekstikenttää johon voi syöttää koordinaattien leveysasteen ja pituusasteen.
  
-A single digit or a group of digits can be replaced by a formula surrounded with parenthesisThe variables used in the formulas must consist oft single CAPITAL letters.+Yksittäinen tai useampi numero voidaan korvata sulkeilla erotetuilla yhtälöilläYhtälöissä täytyy käyttää muuttujia, jotka ovat yksittäisiä ISOJA kirjaimia.
  
-Often cache listings provide their waypoint coordinates already in this expected formatTherefore the plain mode is best suited when coordinates should be taken over "as isfrom the listings.+Kätkön kuvauksen koordinaatit sisältävät yleensä reittipisteet tässä odotetussa muodossaTällöin yksinkertainen tila sopii parhaiten, jos koordinaatit siirretään kuvauksesta "kuten ovat".
  
 {{ :en:copy_waypoint_formulas.png?nolink&445 |}} {{ :en:copy_waypoint_formulas.png?nolink&445 |}}
  
-The Plain mode works best with coordinates in [[coordformat|MinDeg format]] ''DDD° MM.MMM'''.+Yksinkertainen tila toimii parhaiten koordinaattien kanssa, jotka ovat [[coordformat|MinDeg-muodossa]] ''DDD° MM.MMM'''
  
-To enter the Plain mode change the "Coordinate formatto ''Plain''.+Yksinkertaisen tilan käyttöönottamiseksi vaihda "Koordinaattimuototilaan ''Yksinkertainen''.
  
-Taking the example in the screenshot abovecopy the latitude (N/S) part of the coordinate into the first input field and the longitude part (E/W) into the secondIf the coordinate contains formulas with variables the corresponding variable input fields appear below.+Yllä olevan näyttökaappauksen esimerkin mukaisestikopioi koordinaattien leveysaste-osa (N/S) ensimmäiseen kenttään ja pituusaste-osa (E/W) toiseen kenttäänJos koordinaatit sisältävät yhtälöitä muuttujineen, sen mukaiset muuttujien syöttökentät ilmestyvät alle.
  
 {{ :en:variable_input_fields.png?nolink&400 |}} {{ :en:variable_input_fields.png?nolink&400 |}}
  
-The formulas from the screenshot produce input fields for I, K, L, M and N. +Näyttökaappauksen yhtälöt muodostavat syöttökentät muuttujille I, K, L, M ja N. 
-You can fill the variable fields with values in the same way as with the fixed formats described in the previous sections.+Voit täyttää muuttujien kentät arvoilla samalla tavalla kuin kiinteiddä koordinaattimuodoissa, kuten selitettynä edellisissä osioissa.
  
-As soon as the input for all variable fields is complete the result prediction usually turns into white and shows the calculated coordinate.+Kun kaikkille muuttujille on asetettu arvo, tulosten muodostus muuttuu yleensä valkoiseksi ja näyttää lasketut koordinaatit.
  
 {{ :en:result_prediction_ok.png?nolink&400 |}} {{ :en:result_prediction_ok.png?nolink&400 |}}
  
-In some cases the result field still stays gray because the coordinate parser could not interpret the initial coordinate input correctlyIn the screenshot below there is a misplaced SPACE character between two digits of the same group which confuses the coordinate parser.+Joissakin tapauksissa tuloskenttä pysyy harmaana, koska koordinaattien purkaja ei pystynyt tulkitsemaan alkuperäisiä koordinaatteja oikeinTässä näyttökaappauksessa koordinaateissa on VÄLILYÖNTI väärässä paikassa kahden numeron välillä, samassa ryhmässä, joka hämmentää koordinaattien purkajaa.
  
 {{ :en:result_prediction_fail.png?nolink&400 |}} {{ :en:result_prediction_fail.png?nolink&400 |}}
  
-Typical problems with coordinates copied from listings are+Tyypilliset ongelmat kuvauksissa olevissa koordinaateissa
-  * Lower case variable namesvariables must consist of capital letters +  * Muuttujat pienillä kirjaimillakoordinaattien päämuuttujien pitää olla isolla kirjaimilla 
-  * Space between digits within a group ''N45° 5.(K) (I/N)(K+L+M+N)'' +  * Välilyönti numeroiden keskellä samassa ryhmässä ''N45° 5.(K) (I/N)(K+L+M+N)'' 
-  * Space before the degree sign        ''N45 ° 5.(K)(I/N)(K+L+M+N)'' +  * Välilyönti ennen astemerkkiä        ''N45 ° 5.(K)(I/N)(K+L+M+N)'' 
-  * Space before the decimal point      ''N45° 5 .(K)(I/N)(K+L+M+N)'' +  * Välilyönti ennen pistemerkkiä      ''N45° 5 .(K)(I/N)(K+L+M+N)'' 
-  * Space after the decimal point       ''N45° 5. (K)(I/N)(K+L+M+N)'' +  * Välilyönti pistemerkin jälkeen       ''N45° 5. (K)(I/N)(K+L+M+N)'' 
-  * Wrong minus signThere are many [[https://en.wikipedia.org/wiki/Dash|different dash signs]] - only the standard hyphen/minus sign (''-''is accepted +  * Väärä miinusmerkkiOn olemassa monta [[https://fi.wikipedia.org/wiki/Viivamerkit|erilaista viivamerkkiä]] - vain standardi yhdysmerkki (''-''hyväksytään 
-  * Wrong multiplication signsometimes an ''x'' or an interpunct (''·''is taken as multiplier sign instead of an asterisk (''*''+  * Väärä kertomerkkijoskus kirjainta ''x'' tai keskipistettä (''·''käytetään asteriksin sijaan (''*''
-  * Wrong division signsometimes a colon ('':''is taken as division sign instead of a slash (''/''+  * Väärä jakomerkkijoskus kaksoispistettä ('':''käytetään vinoviivan sijaan (''/''
-  * Nested square brackets: ''N45° 5.[[X+Y]*10]''+  * Hakasulkeet sisäkkäin: ''N45° 5.[[X+Y]*10]''
  
-As with the other formats above the state of calculator can be saved at any time.+Kuten muissakin koordinaattimuodoissa, laskimen tila voidaan tallentaa milloin tahansa tarvittaessa.
  
-==== Further information ==== +==== Lisätietoja englanniksi==== 
-{{anchor:further_information}+{{anchor:further_information}}
  
-The contributor of the calculator codepublished some videos presenting different usage examples for the calculator:+Laskurin ohjelmoija on julkaissut useita videoita englanniksijotka näyttävät useita käyttöesimerkkejä laskimelle. //
  
 {{youtube>eN2y5mvJul4?medium}} {{youtube>eN2y5mvJul4?medium}}
fi/coordinatedialog.txt · Viimeksi muutettu: 2021/08/31 00:42 / murggel